Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Zielony Zakątek w Nowym Tomyślu

W dniu 27 kwietnia 2019 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ROD Zielony Zakątek w Nowym Tomyślu. Zebranie otworzył Prezes ogrodu Józef Kasprzak, który powitał wszystkich obecnych członków ogrodu i zaproszonych gości - Pana Jerzego Pochylskiego członka Rady Okręgu PZD w Poznaniu oraz przedstawicieli samorządowców lokalnych powiatu i miasta Nowy Tomyśl. Po odegraniu hymnu PZD i uczczeniu chwilą ciszy zmarłych działkowców, Prezes odczytał uchwały Krajowej Rady PZD o nadaniu odznaczeń, które wręczono następującym osobom:

Józef Tobys - „Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców”,

Tadeusz Zalewicz - „Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców”,

Henryk Miałkas - Złotą Odznaką „Zasłużonego Działowca”,

Czesław Grablewski – Złotą Odznaką „Zasłużonego Działkowca”,

Michał Dominiak – Złotą Odznaką „Zasłużonego Działkowca”.

Po raz pierwszy w ogrodzie wręczono Odznakę „Za Zasługi Dla ROD”,  którą Uchwałą Zarządu ROD Zielony Zakątek przyznano Prezesowi Józefowi Kasprzakowi. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad Walnego zebrania. Przewodniczącym obrad wybrany został Józef Tobys, a protokólantem kol. Barbara Przybylak Po odczytaniu sprawozdań za rok 2018 oraz przedstawieniu preliminarzy i planu pracy na rok 2019 i kadencję 2019-2022, zatwierdzono sprawozdania i podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi. Kolejnym punktem były wybory do nowych władz ogrodu, w wyniku głosowania wybrano Zarząd 5-osobowy i Komisję Rewizyjną 3-osoową. Na I posiedzeniu Zarząd wybrał Józefa Kasprzaka na Prezesa, a Komisja Rewizyjna Tadeusza Szczerbala na Przewodniczącego Komisji. Po uchwaleniu pozostałych uchwał dotyczących opłat ogrodowych, inwestycji w ogrodzie i preliminarzy finansowych na 2019 rok oraz odczytaniu stanowiska Walnego Zebrania, wyczerpano porządek obrad i Przewodniczący Józef Tobyś zakończył Walne Zebranie.

Józef Kasprzak