Interpelacja Posła Krzysztofa Paszyka

Poseł na Sejm RP                                                           Oborniki, dnia 22.02.2019 rok

Krzysztof Paszyk

Klub Poselski PSL-UED

 

Sz. Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

 

     Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ze zm.) wnoszę interpelację poselską skierowaną do Pana Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska w sprawie zmian dokonanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

 

                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                        /-/ Krzysztof Paszyk

 

 

 Szanowny Pan

Henryk Kowalczyk

Minister Środowiska

 

Interpelacja poselska

     w sprawie zmian dokonanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

 

                                                                                                 Szanowny Panie Ministrze,


      Ze środowiska Rodzinnych Ogrodów Działkowych napływają do mnie postulaty o podjęcie działań zmierzających do zmian niektórych zapisów w projekcie nowelizowanej ustawy tzw. „śmieciowej”.

Analiza prawna zmienionego projektu ww. ustawy wskazuje, że projekt w dalszym ciągu nie spełnia oczekiwań działkowców. Część zmian zawartych w nowelizacji jest zgodna z ich postulatami, zostały jednak wprowadzone nowe rozwiązania, które godzą w interesy ROD i działkowców.

Przyjęcie projektu ustawy w aktualnym brzmieniu spowoduje ich zdaniem następujące negatywne skutki:

- wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD, które rozliczają się na podstawie deklaracji, bez doprecyzowania jakiej pojemności pojemnika lub worka będzie dotyczyć maksymalna opłata, spowoduje, że gminy będą mogły w zasadzie przyjmować stawki opłat w dowolnej wysokości np. 51,10 zł za worek o pojemności 30 litrów.

- działkowcy, mimo że kompostują odpady nie będą mogli korzystać z przywileju zwolnienia z części opłaty śmieciowej. Doprecyzowano bowiem w projekcie, że zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie dotyczyło wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

- zapis skutkujący, że gminy w stosunku do ROD, które rozliczają wywóz śmieci na podstawie deklaracji, będą mogły określać w deklaracji częstotliwość wywozu śmieci może spowodować, że w przypadku wielu ROD częstotliwość wywozu odpadów będzie niedostosowana do ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenie ROD. Może powstać zatem sytuacja, że firmy wywożące śmieci z terenów ROD zamiast odbioru zapełnionych pojemników, będą wywoziły prawie puste pojemniki, za które ROD będą musiały płacić.

- zapis, że w przypadku niedopełnienia zadeklarowanego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca śmieci z terenów ROD będzie przyjmowała je jako zmieszane i informowała o tym gminę, spowodować może w praktyce duże konsekwencje finansowe. Stawka bowiem za śmieci zmieszane będzie 4 – krotnie wyższa niż za segregowane. Rodzinne Ogrody Działkowe, które w celu obniżenia kosztów zadeklarują segregację śmieci, która to następnie nie będzie realizowana przez działkowców w całości lub części, będą narażone na ogromne konsekwencje finansowe.

 W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytanie:

1. Dlaczego Ministerstwo Środowiska nie chce uwzględnić ww. postulatów i uwag środowiska Rodzinnych Ogrodów Działkowych w toku prac nad tzw. ”ustawą śmieciową”?

2. Czy przewiduje Pan Minister podjęcie działań, by projekt ustawy o zmianie ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw uwzględnił postulaty podnoszone przez działkowców?

                                                                                                         Z wyrazami szacunku

                                                                                                           /-/ Krzysztof Paszyk