Ostatnia w bieżącej kadencji Okręgowa Rada obradowała w Poznaniu

Na ostatnim w kadencji 2015-2019 posiedzeniu obradowała w środę 29 maja br.  Okręgowa Rada PZD w Poznaniu. Zanim rozpoczęto obrady miała miejsce szczególna uroczystość. Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski i Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa przecięli wstęgę inaugurując korzystanie z wyremontowanej przez Miasto sali konferencyjnej, która będzie służyła działkowcom Okręgu do spotkań organizacyjnych oraz do prowadzenia działalności szkoleniowej i oświatowej. Salę wyposażono w urządzenia audiowizualne umożliwiające pokazy multimedialne oraz nowoczesny system nagłaśniający. Była lampka szampana, były gratulacje i podziękowania. Pan Prezydent Solarski podkreślił, że współpraca Okręgu z Miastem przebiega z pełnym zrozumieniem znaczenia ogrodnictwa działkowego dla mieszkańców Miasta. Miasto wspiera i będzie nadal wspierać rozwój ogrodów działkowych , bo są potrzebne i stanowią trwały element krajobrazu miejskiego. Dowodem na dobrą współpracę z działkowcami jest przyznanie na rozwój infrastruktury ogrodowej z budżetu Poznania kwoty 500 tys. zł. Prezydent zapewnił, że nadal będzie wspierał organizowane przez ogrody działkowe działania prozdrowotne, kulturalne oraz zachęcił do organizowania różnych nowych form zajęć sportowo-rekreacyjnych, bo baza licznych ogrodów temu sprzyja i powinna być wykorzystywana.

Obrady Rady, w których uczestniczyła także Okręgowa Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni goście w osobach Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Marii Fojt, wcześniej wymienionego Prezydenta Solarskiego oraz zastępcy dyrektora Wydziału działalności Gospodarczej i Rolnictwa Gerard Hajgelman, otworzył Prezes Okręgu. Odegrano Hymn PZD, powitano gości. Prezes Okręgu wręczył Prezydentowi Solarskiemu i Dyrektorowi  Hajgelmanowi adresy zawierające podziękowania za wspieranie ogrodnictwa działkowego w czasie całej mijającej kadencji.

Na początku obrad Prezes Okręgu przedstawił członkom Rady aktualną sytuację Polskiego Związku Działkowców w oparciu o informacje z odbytej w Warszawie narady dyrektorów biur  i prezesów okręgowych zarządów. Szczególną uwagę zwrócił na zaangażowanie Związku  w zmianę przepisów prawa dotyczących gospodarki nieruchomościami i projektowanej ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi. Obie zmiany prawa bezpośrednio dotyczą ogrodów działkowych, tym bardziej więc uwzględnienie przez ustawodawcę większości zgłaszanych przez Związek postulatów godne jest dostrzeżenia.

 W porządku obrad umieszczono 3 główne problemy. Zgodnie ze statutowym obowiązkiem debatowano nad sporządzonymi rocznymi sprawozdaniami finansowymi rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu oraz uchwalonymi przez walne zebrania preliminarzami finansowymi ROD na rok 2019. Następnie przyjęto projekty materiałów sprawozdawczych Okręgowej Rady  PZD za kadencję 2015 -2018r. do przedstawienia Zjazdowi Delegatów Okręgu Poznańskiego oraz projekty innych dokumentów zjazdowych. Zebrani rekomendowali również delegatom proponowany przydział mandatów do przyszłej Okręgowej Rady kierując się zasadą reprezentatywności dla wszystkich rejonów działania Okręgu.

W końcowej części obrad omówiono przebieg zebrań sprawozdawczo – wyborczych we wszystkich 291 ROD Okręgu.

 Sprawy finansowe przedstawiała Główna Księgowa Okręgu Sylwia Marciniak, a opinie Okręgowej Komisji Rewizyjnej  jej Przewodnicząca Dorota Zerba. Sprawozdawczynie podkreślały poprawność sporządzanych dokumentów, szczególnie w odniesieniu do tych ogrodów, które powierzyły prowadzenie księgowości Ośrodkowi Finansowo-Księgowemu. Gorzej było z ogrodami, dla których księgowość prowadzą biura rachunkowe lub księgowe zatrudniane przez ogrody na umowę cywilno-prawną. Zabierający głos w dyskusji  Edmund Derwich podkreślił potrzebę lepszego wykorzystywania przez ogrody środków zgromadzonych na funduszu oświatowym do promocji nowoczesnego zagospodarowania działek, w czym szczególna rola przypada instruktorom SSI. Skarbnik Okręgu Zenon Brzozowski pozytywnie ocenił kondycję finansową większości ogrodów, zwracając jednak uwagę na dysproporcje w uchwalanych opłatach pomiędzy ogrodami położonymi w dużych miastach i ogrodami w małych miejscowościach. Przekłada się to na stan zagospodarowania tych drugich, który często odbiega od poziomu dobrze urządzonych ogrodów. Prezes Okręgu poinformował o prowadzonej przez Okręg analizie funkcjonowania ogrodów  poniżej 100 działek, które często nie mają wystarczających środków na właściwe urządzenie ogrodu. Wskazał na działania zmierzające do łączenia małych ogrodów dla oprawy efektywności wykorzystania posiadanych środków finansowych.

W dalszej części obrad Rada pozytywnie zaopiniowała przygotowane przez Okręgowy Zarząd materiały zjazdowe i rekomendowała je do przedstawienia podczas obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów. Omówiono także sprawy organizacyjne.

Wiceprezes Okręgu Robert Klimaszewski dokonał oceny przebiegu zakończonej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w rodzinnych ogrodach działkowych. Zebrania odbyły się we wszystkich ogrodach Okręgu, zostały też właściwie obsłużone przez przedstawicieli Okręgu, którzy informowali działkowców o działaniach Związku i Okręgu oraz nadzorowali przebieg zebrań. Kilka zebrań należało powtórzyć, gdyż nie udało się od razu wyłonić nowe władze ogrodu. W efekcie we wszystkich ogrodach wybrano nowe organy Związku, powołano wielu nowych prezesów ogrodów. Okręg w najbliższym czasie zorganizuje narady szkoleniowe dla nowych zarządów, by mogły bez kłopotów rozpocząć swoją pracę.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej pani Maria Fojt przekazała działkowcom pozdrowienia od Prezesa Związku i pozytywnie oceniła przebieg obrad stwierdzając, że były dobrze przygotowane, a dyskusja była merytoryczna i konstruktywna.

Na zakończenie obrad Prezes Okręgu i I Wiceprezes Okręgu przekazali członkom ustępującej Rady Okręgowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej podziękowania za efektywną pracę i zaprosili do aktywnego uczestnictwa w zbliżającym się Zjeździe Delegatów.

TAD

Zdjęcia A. G.