Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Poznaniu w kadencji 2019-2022

 

W dniu 31 lipca 2019 r. odbyła się III posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców   w bieżącym roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady wybrani podczas czerwcowego Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz zastępca Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej – pani Elżbieta Baszyńska, było to pierwsze posiedzenie Rady w kadencji 2019 – 20122.

Posiedzeniu przewodniczył wiceprezes Okręgu – Pan Zenon Brzozowski, który przedstawił uczestnikom najważniejsze bieżące wydarzenia z życia Związku. Wiceprezes omówił zagadnienia podnoszone podczas ostatniego posiedzenia Krajowej Rady PZD dotyczące  Otwartego Programu Oświatowego PZD, funkcjonowania małych ogrodów działkowych oraz rozpoczęcia prac nad dokonaniem zmian w statucie PZD. Ponadto przedstawił nowelizację ustawy o czystości  i porządku  w gminach oraz  zmiany w ustawie prawo budowlane, a także zmiany w zakresie prowadzenia księgowości w ROD,  zgodnie z którymi wszystkie rodzinne ogrody działkowe zobowiązane zostaną do prowadzenia księgowości w Ośrodkach Finansowo – Księgowych od 2021 r. OFK ma bardzo ważne znaczenie dla ogrodów pod względem finansowym, zapewnia kontrolę i poradnictwo w zakresie księgowym, Okręgowy Zarząd planuje otwarcie filii OFK w terenie, m.in. w Gnieźnie, a docelowo  w innych rejonach skupiających  wiele ROD.  Nowo wybrani członkowie Rady Okręgowej zapoznani zostali również z Regulaminem Okręgowej Rady PZD w Poznaniu. Członkowie Rady podczas posiedzenia dokonali oceny Okręgowego Zjazdu Delegatów, jaki miał miejsce w dniu 13 czerwca 2019 r.  Wiceprezes Zenon Brzozowski wskazał na bardzo pozytywną ocenę Zjazdu Delegatów Okręgu Poznańskiego przez Prezesa Związku oraz KR PZD pod względem przygotowania dokumentów, wypowiedzi i dyskusji. Wspomniano  jednakże, iż na pozytywną ocenę nie zasługuje frekwencja zaproszonych delegatów na Zjazd. Przewodniczący Kolegiów Prezesów ROD powiadomieni zostali o nieobecności delegatów ze swojego rejonu, których należy zobowiązać do usprawiedliwienia i wyjaśnienia nieobecności.

Ważnym zadaniem Okręgowej Rady było ustalenie liczebności i składu komisji problemowych Okręgu na bieżąca kadencję. Zgodnie z rekomendacja Okręgowego Zarządu Rada zdecydowała o powołaniu dziesięciu następujących komisji:

- Komisja oświaty i szkolenia

- Komisja polityki społecznej

- Komisja inwestycyjno-techniczna

- Komisja konkursowa

- Komisja odznaczeń

- Komisja skarg i zażaleń

- Komisja ds. bezpieczeństwa

- Komisja ds. kolegiów prezesów

- Komisja ds. finansów

- Komisja ds. mediów

Przewodniczący komisji problemowych zobowiązani zostali do opracowania planów i zorganizowania pracy komisji oraz przedstawiania sprawozdań z pracy dla Okręgowego Zarządu.

Dyrektor Biura Agata Wróbel omówiła tematykę szkoleń dla nowo wybranych członków zarządów ROD, którzy będą pełnić funkcje w kadencji 2019 – 2022. Dotychczas w miesiącu lipcu odbyły się już dwa szkolenia dla ROD z Poznania i powiatu poznańskiego, w sierpniu planowane są kolejne 3 szkolenia – 12, 20 i 27 sierpnia. We wrześniu planowane jest rozpoczęcie cyklu szkoleń w rejonach kolegiów prezesów w rejonach oddalonych od miasta Poznania. Radca prawny Okręgu przedstawiła analizę stanu roszczeń do gruntów ROD na terenie Okręgu oraz stan postępowań sądowo – administracyjnych.  Omówiono dyżury telefoniczne oraz porady dla działkowców, zakres przygotowań pism procesowych, sprawy gruntowe oraz przykładowe analizy roszczeń dotyczące np. ROD Bogdanka w Poznaniu czy ROD Wagowo w Pobiedziskach. Anna Socha – inspektor ds. terenowo – prawnych Okręgu  omówiła zagadnienia dotyczące planów zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych.  Na podstawie dokumentów będących w dyspozycji Okręgowego Zarządu uznać należy, że: 190 ogrodów posiada aktualne plany zagospodarowania ROD ,75 ogrodów nie posiada w ogóle planów zagospodarowania ROD, 5 ogrodów sporządziło nowe plany zagospodarowania ROD, ale nie zostały one zatwierdzone przez walne zebrania w ROD, 21 ogrodów posiada uchwały walnych zebrań w sprawie przyjęcia planów zagospodarowania, które to uchwały zawierają błędy niepozwalające na zatwierdzenie przez Okręgowy Zarząd.

Dyskusja podczas posiedzenia dotyczyła problemu z wywozem odpadów zielonych na terenie miasta Poznania i gmin ościennych  związany z brakiem możliwości odbioru tych odpadów przez Biokompostownie. Problem ten jest na bieżąco monitorowany przez Okręgowy Zarząd, który na będzie informował w tym temacie zarządy ogrodów działkowych. Ponadto w dyskusji poruszany tematykę szkoleń dla zarządów ROD, odpadów zielonych oraz możliwość  ustalenia stałych pocztów sztandarowych dla sztandarów Okręgu. Omówiono także przygotowania organizacyjne do Okręgowego Dnia Działkowca, który odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2019 r w Zbrudzewie (Śrem).

.AW