Stanowisko Okręgowego Zarządu w sprawie nowelizacji projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach