Wniosek OZ PZD w Poznaniu o odrzucenie poprawek SOD "Forsycja" do ustawy o ogrodach działkowych

Polski Związek Działkowców                                                                                                                                                                                                                                                  Poznań, 2013-12-03

Okręgowy Zarząd

Ul. Langiewicza 23

61-502 Poznań

 

 

 

Marszałek Senatu RP

Pan Bogdan Borusewicz

Warszawa

 

 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu wnosi o odrzucenie wniosku Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych "Forsycja" w Poznaniu, działającego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w całości i przyjęcie ustawy o ogrodach działkowych bez poprawek.

 

Uzasadnienie:

Wniosek Stowarzyszenia "Forsycja" nie zasługuje na uwzględnienie. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych wypracowana i przyjęta przez Sejm RP wypełnia postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, likwiduje monopol PZD, rozdziela członkostwo w stowarzyszeniu od użytkowania działki, zapewnia swobodę zrzeszania się działkowców, zapewnia wbrew twierdzeniom Stowarzyszenia możliwość wyodrębnienia ogrodu ze stowarzyszenia ogrodowego PZD i zawiązanie własnego stowarzyszenia. Przyjęta przez Sejm RP ustawa jest zgodna w swej zdecydowanej większości z projektem obywatelskim popartym przez blisko milion obywateli RP, w większości działkowców. Przyjęta też została prawie jednomyślnie przez wszystkie ugrupowania parlamentarne, nawet przez posłów Solidarnej Polski, którzy mieli do ustawy mniejsze lub większe zastrzeżenia. Ustawa jest oczekiwana przez działkowców polskich ogrodów działkowych. Sprzeciwiają jej się członkowie powołanych stowarzyszeń, składający się w dużej mierze z osób łamiących dotychczas obowiązującą ustawę o ogrodach działkowych, jak również będący w rażącym konflikcie z przepisami nowej ustawy. Zapisy przyjętej ustawy wykluczają bowiem możliwość zamieszkiwania na ogrodzie, prowadzenia działalności gospodarczej, wznoszenia budynków mieszkalnych o powierzchni większej niż określa to zmienione ustawą prawo budowlane na korzyść działkowców z ogrodów miejskich. Taka ustawa nie może się więc podobać działkowcom, którzy te postanowienia mają za nic. Według informacji przekazanych przez zarząd ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu działkowcy tego ogrodu kierujący Stowarzyszeniem "Forsycja" i podpisani pod wnioskiem do Senatu RP w sposób rażący naruszają prawo:

- Rafał Zawadzki - prezes zarządu SOD zamieszkuje na terenie ogrodu, wybudował budynek o powierzchni 52 m², wykorzystuje teren ogrodu i ogrodowy parking do parkowania pojazdów mechanicznych własnej firmy, którą zarejestrował w KRS na adres  ROD, zalega z opłatami na rzecz ogrodu;

- Marek Odlaniecki - Poczobut - wiceprezes zarządu SOD zamieszkuje na terenie ogrodu, posiada nadmetrażową altanę o pow. ok. 63 m2, zalega z opłatami na rzecz ogrodu;

- Andrzej Baranowski - członek zarządu SOD zamieszkuje w altanie o pow. 50 m2, zalega z opłatami na rzecz ogrodu.

 

Powyższe dane uzmysławiają kim są wnioskodawcy nieprzyjęcia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działalność takich osób jest, w naszej ocenie, działalnością na szkodę całego polskiego ogrodnictwa działkowego. Brak respektu dla ustanowionego prawa, próba legalizacji swojej działalności, przekształcanie ogrodu na osiedle mieszkaniowe ze szkodą dla działkowców chcących  w ogrodzie wypoczywać, a także przenoszenie ciężaru utrzymania ogrodu na barki działkowców przestrzegających prawo -to prawdziwe powody kwestionowania dobrego prawa o ogrodach działkowych ustanowionego przez Sejm RP,  zgodnie z wolą polskich działkowców.

 

 

 

                          Wiceprezes OZ PZD                                                                            Prezes OZ PZD

                              w Poznaniu                                                                                         w Poznaniu

                        inż. Jerzy  Kucznerowicz                                                                     dr inż. Zdzisław Śliwa