Dla Zarządów ROD

Sprzedaż działek a podatek dochodowy od od osób fizycznych


NSA - sprzedaż altany wolna od podatku PIT

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podejmuje postulat PZD o rozwiązaniu problemu meldowania w ROD

 Interpelacja i odpowiedź w sprawie uwłaszczenia działkowców

Interpelacja i odpowiedź w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe


Interpelacja poselska w sprawie wywozu śmieci z terenu ROD

Zbliża się okres walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych członków PZD w ROD. Jest to najlepsza okazja, aby zastanowić się nad potrzebami ROD w zakresie zagospodarowania i zaplanować nowe inwestycje lub remonty. Mimo, iż co roku ogrody działkowe przeprowadzają wiele inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej, to potrzeby w tym zakresie są w dalszym ciągu spore. Jeszcze wiele ogrodów nie posiada podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, energetyczna czy budynki administracyjne. Wiele też ogrodów jest niedoinwestowanych.

Mając to na uwadze, Krajowa Rada PZD co roku zachęca walne zebrania członków PZD w ROD do podejmowania uchwał w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych w ROD. Aby pomóc ogrodom w realizacji tych zadań, KR PZD opracowała szczegółowe wytyczne w zakresie przeprowadzenia w ogrodzie budowy bądź modernizacji infrastruktury ogrodowej (link do uchwały KR PZD w sprawie inwestycji i remontów w ROD). Służymy również ogrodom fachową pomocą udzielaną przez inspektorów ds. inwestycji, zatrudnionych w okręgowych zarządach PZD. Ale przede wszystkim wspieramy ogrody finansowo, udzielając pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD oraz dotacji z Funduszu Rozwoju ROD oraz gdy zajdzie taka potrzeba, z Funduszu przeznaczonego na usuwanie klęsk żywiołowych.

Aby ułatwić ROD realizację inwestycji i remontów oraz usprawnić pozyskiwanie środków z Funduszy PZD przeznaczonych na inwestycje i remonty w ogrodach działkowych zrzeszonych w PZD, KR PZD przygotowała szereg druków dokumentów na walne zebranie członków PZD oraz dla zarządów ROD. Dzięki tym wzorom, członkowie PZD będą mogli zarówno głosować nad uchwałami w sprawie przeprowadzenia prac budowlano – remontowych, jak i podjąć decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Krajowej Rady PZD o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego bądź dotacji z Funduszu Rozwoju ROD będącej w dyspozycji KR PZD.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi dokumentami i korzystania z opracowanych wzorów!

 

link do druków dokumentów:

  1. Wniosek zarządu ROD na walne zebranie członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego
  2. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego
  3. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego
  4. Wniosek zarządu ROD o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego
  5. Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD, będącego w dyspozycji KR PZD
  6. Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji na usunięcie zniszczeń w infrastrukturze ROD powstałych na skutek klęski żywiołowej

Działki w ROD także dla instutucji społecznie pożytecznych

Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Kiedy zawrzeć umowę zlecenie, a kiedy o dzieło?

Nowe plakaty informacyjne dla ROD

Komunikat w sprawie usuwania drzew i krzewów z terenów ROD  (dotyczy ROD z Poznania  i Leszna, krtóre nie posiadaja użytkowania wieczystego gruntu)

- wniosek dla Zarządu ROD o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

- oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością

- oświadczenie , że usunięcie drzewa lub krzewu  nie wynika z celu związanego z prowadzeniem dzialalności gospodarczej

UWAGA!

Od dnia 1 stycznia 2016 r. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością Miasta Poznania - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - przejmuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

Zatem, począwszy od tego dnia wszystkie nowe podania, w sprawach wydania zezwoleń na usunięcie drzew / krzewów, rosnących na terenach takich nieruchomości, należy składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Również od dnia 1 stycznia 2016 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Miasta Poznania - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - organem właściwym do prowadzenia spraw związanych z:

- usunięciem drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

- usunięciem drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

- zniszczeniem drzewa lub krzewu;

- uszkodzeniem drzewa spowodowanym wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa,

i wymierzania w tych przypadkach administracyjnej kary pieniężnej.

W sprawach z powyższych zakresów, w których podania zostały złożone w Urzędzie Miasta Poznania lub nadane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do dnia 31 grudnia 2015 r. włącznie, organem właściwym pozostaje Prezydent Miasta Poznania.

Informacja dla Zarządów w sprawie nazewnictwa ROD


AZBEST w ROD

 

 Metody wdrażania Programu Modernizacji działek w ROD


1)      Metody wprowadzenia programu do ROD

a)    przegląd działek we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych do 30 września 2012 r. w oparciu o przygotowany druk oceny działki,

b)     powołanie odpowiedzialnych za przeprowadzenie przeglądów działek komisji ds. modernizacji w OZ i kolegiach prezesów,

c)      przedstawienie programu modernizacji działek na naradach z przewodniczącymi kolegiów prezesów,

d)     prowadzenie pokazów cięcia drzew i krzewów w ROD,

e)      przekazanie do zarządów ROD broszury informacyjnej na temat Programu modernizacji działek. Broszura powinna być rozprowadzona wśród działkowców, wywieszona w tablicach ogrodowych, a jej treść przekazana działkowcom w czasie walnych zebrań,

f)       przedstawienie programu modernizacji działek działkowcom na walnych zebraniach w ROD,

g)      organizowanie w kolegiach prezesów otwartych wykładów ogrodniczych poświęconych zagadnieniom modernizacji działek w ROD według zgłoszeń kolegiów prezesów,

h)      prowadzenie wykładów z zakresu modernizacji działek na szkoleniach instruktorów SSI oraz kandydatów na działkowców,

i)        przygotowanie przez OZ plakatu informacyjnego do gablot ogrodowych na temat programu modernizacji działek,

j)       zamieszczanie na stronie internetowej OZ materiałów dotyczących modernizacji działek oraz przesłanie ich do ROD w okręgu posiadających stronę internetową,

m)     prowadzenie konkursów w ogrodach i wśród działkowców – nagrody stanowić będzie m.in. literatura ogrodnicza wspomagająca modernizację działek,

k)      rozprowadzanie literatury ogrodniczej wśród zarządów ROD i działkowców,

l)        omówienie przez członków komisji Programu modernizacji działek działkowcom podczas przeglądu działek.

 

2)      Zadania dla służb ogrodniczych

a)      przygotowanie materiałów dotyczących Programu przez instruktora etatowego ds. ogrodniczych przy współpracy z instruktorami krajowymi i okręgowymi SSI,

b)     organizacja pokazów cięcia drzew i krzewów przez instruktora etatowego ds. ogrodniczych oraz kolegia prezesów,

c)      prowadzenie pokazów cięcia przez instruktorów SSI,

d)     udział SSI w komisjach przeglądowych działek na szczeblu kolegium i ogrodu,

e)      udział SSI w szkoleniach organizowanych przez OZ.

 

3)      Terminarz działań

a)      przeprowadzenie pokazów cięcia – wiosna i lato 2012r. oraz kolejne lata,

b)     spotkania zorganizowane przez OZ dla kolegiów prezesów na temat Programu modernizacji działek: Poznań, powiat poznański i 3 spotkania w rejonie – do 15 kwietnia 2012r.,

c)      przegląd wszystkich działek we wszystkich ROD – do 30 września 2012r.,

d)     przygotowanie przez zarządy ROD zbiorczego sprawozdania z przeglądu działek i przesłanie ich do OZ – do 15 października 2012r.,

e)      szkolenia dla Społecznej Służby Instruktorskiej – szkolenia teoretyczne 2 razy w roku – wiosna i jesień, szkolenie wyjazdowe, narady z instruktorami,

f)       szkolenia dla działkowców na terenie ROD od wiosny do jesieni,

g)      szkolenia dla nowych działkowców w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,

h)      publikacje na stronie internetowej – cały rok.

 

4)      Zasady monitorowania sposobu wdrażania Programu

a)      przesłanie przez zarządy ROD zbiorczych sprawozdań z wypełnionych ankiet z przeglądu działek do OZ,

b)     przekazywanie sprawozdań na piśmie przez zarządy ROD w sprawie realizacji Programu,

c)      wybiórcze lustracja działek przez komisje powołane przez OZ, składające się z członków OZ, instruktorów SSI oraz instruktora etatowego,

d)     sezonowe lustracje dokonywane przy przeglądach konkursowych: Zielony Poznań, Rodzinny Ogród Działkowy Roku i Wzorowa Działka Roku. 

 

FORMULARZ OCENY DZIAŁKI - po pobrania