Ekologia w PZD

Wraz z nadejściem pierwszych słonecznych dni rodzinne ogrody ożyły. Na działkach praca wre. Wiosna to bowiem czas pozimowych porządków. Oczyszczanie działek i pierwsze grille w gronie rodziny i przyjaciół generują wiele odpadów. Dlatego działkowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na segregację śmieci i składowanie ich w przeznaczonym do tego miejscu.

Wymóg utrzymania porządku na zajmowanym terenie wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.). Każdy rodzinny ogród działkowy wyposażony jest w kontenery na odpady mieszane i zielone. Działkowcy powinni zatem  zadbać o sortowanie swoich odpadów, ale i składowania ich w wydzielonym do tego miejscu.

Kary za brak porządku

Na osoby, które nie dostosują się do tego obowiązku mogą zostać nałożone kary grzywny. Wysokość kar w tym zakresie uregulowana jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 100 zł grzywny będzie musiała zapłacić osoba, która narusza obowiązek czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Taka sama kara grozi za nie zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Piękny ogród wizytówką działkowców

Utrzymanie czystości w ogrodzie nie tylko poprawia estetykę ROD i komfort uprawniania działek. To także szacunek wobec wszystkich działkowców i okolicznych mieszkańców. Działkowcy cieszą się wyjątkową sympatią władz samorządowych i wieloma przywilejami, nie ma więc powodu, aby zmieniać ten stan rzeczy niepotrzebnym bałaganem. Zadbany ogród to wizytówka jego użytkowników, jak i całego Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy, jako Ci, którzy są ściśle związani z przyrodą i ekologią, powinni szczególnie szanować zasady współżycia społecznego.

Sprawdź jak jest w Twoim ogrodzie

Niestety w mediach pojawiają się sygnały, że nie we wszystkich ogrodach działkowcy należycie dbają o czystość i składowanie śmieci w przeznaczonych do tego kontenerach. Warto zatem przypomnieć, aby działkowcy tych ogrodów wraz z wiosennymi porządkami zadbali także o segregację i wywóz odpadów. Rodzinne ogrody działkowe mają bowiem służyć im samym. Dużo lepiej się odpoczywa w pięknym, uporządkowanym, zielonym otoczeniu.

Zgłoś problem

Krajowa Rada PZD zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o dbałość o porządek na działkach i częściach wspólnych ogrodu. Działkowcy powinni zwrócić też uwagę na czystość terenu bezpośrednio sąsiadującego z ROD. Niestety często zdarza się, że są oni niesłusznie oskarżani o jego zaśmiecanie, co niepotrzebnie szkaluje ich dobra opinię. Wszelkie problemy w tym zakresie należy zgłaszać Zarządowi ROD lub Straży Miejskiej.

(AD)

Spalanie na działkach surowo zabronione

Wiosenne porządki w ogrodach działkowych rozpoczęły się na dobre. Niestety, podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, pojedynczy działkowcy dopuszczają się spalania liści czy gałęzi. Krajowa Rada PZD przypomina o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach. Za złamanie zakazu grozi sroga kara.

Bezwzględny zakaz spalania

O tym, że na działkach obowiązuje bezwzględny zakaz spalania zeschłych liści, gałęzi czy innych odpadów jasno mówi Regulamin ROD. Niestety, w milionowej grupie działkowców zawsze znajdą się pojedyncze osoby, które zlekceważą ten zakaz. Te go typu zachowania są szczególnie rażące dla mieszkańców pobliskich osiedli, kierowców tras komunikacyjnych przebiegających wzdłuż ogrodów, a także działkowców przestrzegających Regulaminu ROD. Dlatego też Krajowa Rada PZD ponownie przypomina wszystkim działkowcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów na terenie ogrodów działkowych. Regulamin ROD przewiduje w tym zakresie jeden wyjątek, a mianowicie dopuszczenie do spalania porażonych przez choroby i szkodniki części roślin, ale pod warunkiem, że przepisy powszechnie obowiązujące – przepisy miejscowe – nie stanowią inaczej. Jednak dziś  ten wyjątek już w miastach nie funkcjonuje, bowiem obowiązują selektywne zasady zbierania odpadów, w tym zielonych. Oznacza to całkowity zakaz spalania tych odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, czyli w spalarniach.

spalanie smieci na ogrodku - Fotolia.pl

Co zrobić z odpadami?

Najprostszym sposobem jest prywatny kompostownik, który później można ponownie wykorzystać. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik. Większość opadłych liści to znakomity materiał na kompost. Te natomiast, które się nie nadają do kompostowania, powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach i odbierane z ogrodu, jako odpady zielone.

Kary są srogie

Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł. Natomiast Art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Zakaz spalania pozostałości roślinnych na terenie Poznania

Na terenie m. Poznania został zorganizowany system selektywnego zbierania odpadów , w tym odpadów zielonych, które w pierwszej kolejności mogą być zagospodarowane przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie na przydomowych kompostowniach (w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia).

Właściciele nieruchomości mogą również przekazać odpady zielone za odpłatnością  przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia (odpłatność uregulowana jest w § 10 ust. 1 pkt. 3 (rozdział IV regulaminu ) lub do Stacjonarnych Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP) tzw. Gratowiska  zlokalizowanych:

 

  •  ul. 28 Czerwca 1956 r. 284,
  •  ul. Wrzesińska  12,
  •  składowisko miejskie w Suchym Lesie - ul. Meteorytowa 1


Inne informacje dot. m.in. działalności Gratowisk dostępne są na stronie internetowej www.odpady.poznan.pl

Biorąc powyższe pod uwagę Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poznaniu informuje, że brak jest możliwości spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście, gałęzie itp.) na terenie Miasta Poznania.

Materiały dotyczące ekologii na działkach do pobrania poniżej:

1. Stosy drewna i sterty chrustu

Znalezione obrazy dla zapytania plansze gady, płazy       Znalezione obrazy dla zapytania plansze gady, płazy


2. Zagospodarowanie i modernizacja ogrodów działkowych

Znalezione obrazy dla zapytania zagospodarowanie ogrodu          Znalezione obrazy dla zapytania zagospodarowanie ogrodu


3. Ogrody działkowe w zgodzie z naturą

  


4. Ptaki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych