Porady prawne

Znaczenie terminów wskazanych w oświadczeniu o wypowiedzeniu dzierżawy działkowej

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (DZ.U. z 2014r., poz.40)  stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

2) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

3) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

Dla skuteczności wypowiedzenia dzierżawy działkowej nie jest istotne błędne określenie daty z ją wywołuje ono skutek w postaci rozwiązania umowy. Inaczej mówiąc jeśli w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej wskażemy konkretną datę upływu terminu wypowiedzenia (datę rozwiązania umowy dzierżawy działkowej) przy uwzględnieniu zasady wypowiedzenia umowy na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, sam fakt doręczenia działkowcowi tego oświadczenia w następnym miesiącu nie powoduje bezskuteczności tego oświadczenia.

Dla przykładu:

Zarząd wypowiada umowę dzierżawy działkowej uchwałą z dnia  17 kwietnia 2020r. W uchwale i oświadczeniu o wypowiedzeniu dzierżawy działkowej zarząd wskazuje datę rozwiązania umowy jako 31 maj 2020r. Wypowiedzenie uzyskuje akceptację przez OZ PZD i

następnie zostaje wysłane do działkowca przesyłką poleconą którą działkowiec odbiera po podwójnym awizowaniu w dniu 11  maja 2020r. Umowa dzierżawy działkowej ulega rozwiązaniu w dniu 30 czerwca 2020r.

Trzeba podkreślić, że oświadczenie o wypowiedzeniu dzierżawy działkowej wywiera skutek w terminie określonym w ustawie i liczone jest zawsze od dnia faktycznego doręczenia tego oświadczenia działkowcowi. Zatem skutek wypowiedzenia (rozwiązanie umowy) następuje w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym dokonano doręczenia. Błędne określenie tej daty w oświadczeniu o wypowiedzeniu dzierżawy działkowej nie powoduje jego bezskuteczności. 

Jak wskazał Sąd Okręgowy w Poznaniu cyt.: „(…) Prawidłowe oznaczenie w wypowiedzeniu daty na jaką w jego wyniku dojdzie do wygaśnięcia prawa do działki nie jest warunkiem konstrukcyjnym wypowiedzenia od którego ustawodawca uzależnia jego skuteczność” (wyrok SO w Poznaniu z dnia 21 lutego 2020r. sygn. akt XV Ca 1087/19).    

 

 

Opłaty działkowca w roku nabycia prawa do działki i zasady zwolnienia z tych opłat

Zgodnie z § 147 ust. 1  Statutu PZD w roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że:

1) opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 1, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd ROD; kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD,

2) opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez okręgową radę PZD; kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach.

Ad.1 Opłata tzw. inwestycyjna jest inna na każdym ROD i jest uzależniona od wartości infrastruktury ogrodowej na danym rodzinnym ogrodzie działkowym.

Ad.2 Tzw. wpisowe którego wysokość określana jest przez Okręgową Radę PZD.

Zasady zwolnień od powyższych opłat.

 Z obu opłat (wpisowego oraz opłaty inwestycyjnej) zwolnienie przysługuje w przypadku:

  1. nabycia prawa do działki w ramach uprawnień do działki zamiennej w związku z likwidacją ROD lub jego części

       2. nabycia prawa do działki w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD

       3. nabycia prawa do działki swojego współmałżonka

       4. nabycia prawa do działki po zmarłym małżonku

Z opłaty tzw. inwestycyjnej zwolnienie będzie przysługiwało w przypadku:

  1. nabycia prawa do działki po sobie bliskiej  

Nabycie prawa do działki po osobie bliskiej dot. sytuacji takich jak nabycie prawa po zmarłym działkowcu lub nabycie prawa na skutek przeniesienia prawa do działki z osoby bliskiej.

Krąg osób bliskich wskazuje § 5 ust. 1 pkt 9 Statutu i są to: małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Wstępni to krewni w linii prostej czyli rodzice, dziadkowie itd.

Zstępni to krewni w linii prostej – dzieci, wnuki itd.