Apel OZ PZD do Działkowców w sprawie przeciwdziałania próbom rozbijania jedności naszej organizacji w obliczu ataku medialnego

APEL

Okręgowego Zarządu PZD
do Działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu

z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przeciwdziałania próbom rozbijania jedności naszej organizacji w obliczu ataku medialnego

 

Opinia publiczna a także środowisko naszych działkowców jest w ostatnim czasie „karmione" sensacyjnymi wiadomościami przekazywanymi przez część ogólnopolskich mediów na temat rzekomych nieprawidłowości w Polskim Związku Działkowców. Celują w tym zwłaszcza Telewizja Polska w programach I i II za sprawą "Magazynu śledczego Anity Gargas" oraz Gazeta Wyborcza za sprawą artykułów Marcina Wójcika w dodatku Duży Format. Wszystkie te programy i artykuły zawierają kłamliwe informacje mające zdezawuować działalność naszego Związku i przedstawiać w niekorzystnym świetle ludzi kierujących Związkiem i ogrodami działkowymi. W wielu publikacjach na łamach prasy związkowej oraz na stronach internetowych KR PZD i poszczególnych Okręgowych Zarządów ukazywaliśmy kłamstwa podawane przez autorów tych audycji i artykułów. Przeciwko fałszowaniu prawdy o naszym stowarzyszeniu zaprotestowały struktury Związku i wielu indywidualnych działkowców w listach do redakcji tych mediów. Nie doczekano sie jednak jakiejkolwiek reakcji na nasze wystąpienia. Stąd też pojawiło się żądanie sprostowania nieprawdziwych publikacji oraz w razie niespełnienia żądania zapowiedź wystąpienia przeciwko autorom tych medialnych "rewelacji" na drogę sądową. Ale brak sprostowań podanej nieprawdy przynosi dalszą szkodę w obrazie Polskiego Związku Działkowców w oczach wielu naszych działkowców oraz społeczeństwa, które nie ma możliwości poznać prawdy o zdarzeniach opisawanych w mediach. Uzyskany efekt tych niefortunnych publikacji to woda na młyn naszych przeciwników z różnych formalnych i nieformalnych stowarzyszeń. Oni zresztą są w większości wypadków autorami nieprawdziwych informacji, które bezkrytycznie wykorzystali autorzy audycji czy artykułów. Znana to metoda walki naszych przeciwników ze Związkiem polegająca na oczernianiu, fałszowaniu prawdy i szukaniu sensacji w błahych wydarzeniach, które mają miejsce w niektórych ogrodach.  Mają oni też jeszcze jeden cel, wywołać w świadomości działkowców wrażenie, że Związek działa na ich szkodę, że wykorzystuje ich finansowo,  że najlepiej będzie wyłączyć sie ze stowarzyszenia PZD. Zamiar ten pada często na podatny grunt zwłaszcza w ogrodach, w których występuje zjawisko łamania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w których występuje zjawisko zamieszkiwania i samowoli budowlanych. Działkowcy z tych ogrodów często są "karmieni" informacjami, że jeśli opuszczą PZD to wkrótce będą mogli legalnie mieszkać w altanach, a ich samowole budowlane zostaną zalegalizowane. Do tego informuje się działkowców, że będą mogli sie uwłaszczyć, a najlepiej wykupić swoje działki od gminy za przysłowiową złotówkę. I jeszcze dodaje się, że nie mogą tego uczynić, bo walczy z nimi Polski Związek Działkowców chcący ich eksmitować z działek. Nie dociera do ich świadomości, że wszystko to nie ma żadnych podstaw w zapisach obowiązującego prawa. Żaden prezydent ani burmistrz miasta i gminy nie ma uprawnień, by przekształcać teren ogrodu działkowego w osiedle mieszkaniowe, by proponować wykup działek dopóki ogród będzie nadal ogrodem działkowym w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Prawda ta musi dotrzeć do działkowców także tych, którzy zawierzyli tym obietnicom. Najważniejsze jest jednak, by oparli się tym głosicielom fałszywych obietnic  działkowcy szanujący prawo i chcący w spokoju użytkować swoje działki. W zdecydowanej większości wiedzą oni, że gwarantem obrony ich praw i ich ogrodów od lat był i nadal jest największa organizacja działkowców - Polski Związek Działkowców. To jej zasługą jest uchronienie ogrodów działkowych przed zagrożeniami likwidacjami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to ta organizacja była motorem sprawczym uchwalenia nowej ustawy o ROD, to nasz Związek obronił altany przed rozbiórkami. Z tego dorobku skorzystali wszyscy działkowcy także ci, którzy wybrali inne stowarzyszenie do prowadzenia swoich ogrodów. Codzienna praca ludzi pracujących na różnych szczeblach naszego Związku przynosi ogrodom i działkowcom oczekiwane efekty.  W Okręgu Poznańskim w 2016 roku w wyniku działania pracowników naszego Związku 79 ROD uzyskało decyzje o nabyciu użytkowania zajmowanych terenów do których dotychczas nie mieli zagwarantowanego prawa, 83 ROD-y przystąpiły do opracowania nowych planów zagospodarowania ogrodów, dla 25 ROD Okręg przekazał dotacje na rozwój infrastruktury w kwocie ponad 124 tys. zł, a z Funduszu Samopomocowego PZD udzielił pożyczek na inwestycje 6 ogrodom na kwotę 280 tys. zł, dodajmy pożyczek oprocentowanych w 2017 r na 1%. Uzyskaliśmy zapewnienie, że ogrody działkowe otrzymają z budżetów miast Okręgu w przyszłym roku znaczne dotacje na rozwój infrastruktury, kwitnie życie kulturalne w ogrodach, zapowiadane są koncerty w wykonaniu poznańskich artystów   w wielu ogrodach działkowych, będziemy aktywnie współpracować z Miejską Rada Seniorów, będziemy otwierać nasze ogrody dla lokalnych mieszkańców osiedli, będziemy organizować imprezy dla seniorów, dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych, będziemy propagować ekologiczne sposoby uprawy działek, będziemy dbać o tężyznę fizyczną działkowców i odwiedzających ogrody instalując plenerowe siłownie. Ale będziemy też dbać, by sprawy naszych działkowców były wnikliwie i zgodnie z przepisami załatwiane bez niepotrzebnej zwłoki przez wszystkie nasze struktury. Będziemy dbać, by działkowiec mógł otrzymać pomoc w swoich sprawach od merytorycznych pracowników Okręgu, zapewnimy pomoc prawną zarządom ogrodów, będziemy udzielać porad prawnych i ogrodniczych działkowcom. To tylko fragment szerokiej oferty Związku dla naszych ogrodów i działkowców. To też odpowiedź na nurtujące niektórych pytanie po co jest potrzebny Okręgowy Zarząd i po co jest Krajowa Rada.

To wszystko możemy uczynić będąc nadal największym stowarzyszeniem ogrodowym, bo tylko takie jest w stanie oprzeć się parciu na wyrzucenie ogrodów z naszych miast. Apelujemy więc do naszych działkowców, by z rozwagą i krytycznie podchodzili do  wszelkich działań naszych przeciwników, nie wierzmy mediom szukającym w ogrodach sensacji, nie ufajmy osobom chcących rozbić jedność naszych działkowców w imię swoich partykularnych interesów. Wybierajmy PZD jako naszą sprawdzoną organizację, bo tylko ona będzie skutecznie stać na straży praw ogrodów i działkowców!

 

 Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu