Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady w roku 2023.

Pierwsze w 2023 r posiedzenie Okręgowej Rady PZD w dniu 15 marca otworzył Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa. Prezes powitał uczestników obrad – członków Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz gości, którzy przyjęli zaproszenie na hybrydowe  posiedzenie Okręgowej Rady, w tym Krzysztofa Paszyka – posła na Sejm RP, Jędrzeja Solarskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Poznaniu, Izabelę Witkiewicz – Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego,  Pawła Matuszaka radnego Miasta Poznania oraz Gerarda Hajgelmana – zastępcę dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta oraz wspierającego działkowców poznańskich w staraniach o utrzymanie w opracowywanym Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miasta ogrodów na Łazarzu Przewodniczącego  PO w Poznaniu Bartosza Zawieję.

Okręgowa Rada rozpoczęła obrady od stwierdzenia wygaśnięcia mandatu jednego z członków OR, Pana Mateusza Wiśniewskiego, po złożeniu przez niego pisemnej rezygnacji z pracy w Radzie. W dalszej kolejności Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa przedstawił aktualną sytuację związkową i najważniejsze zdania do zrealizowania przez Związek podczas bieżącego roku W swoim wystąpieniu  nawiązał do zaplanowanych na najbliższe  dni posiedzeń KZ i  KR PZD podczas których planowane jest podjęcie ważnych decyzji dotyczących działalności Związku  w roku 2023. Prezes nawiązał do rozpoczętej już na terenie Okręgu kampanii sprawozdawczej i ważnym wyzwaniu dla wszystkich struktur Związku, aby walne zebrania spełniły swoje zdania i podejmowały decyzje zgodne z obowiązującymi przepisami określonymi w statucie Związku i Wytycznych opracowanych przez KZ PZD. Szczególnie ważne jest dobre zaplanowanie zadań inwestycyjnych w ogrodach, co w warunkach trwającej inflacji jest zadaniem trudnym i wymagającym dużej rozwagi. W swoim wystąpieniu przedstawił także podejmowane w ostatnim czasie rozmowy z parlamentarzystami, którzy chcą rozmawiać o sprawach działkowców i zwrócił uwagę zarówno na znaczenie ogrodów działkowych i ich wpływ na środowisko naturalne, ale także na problemy wynikające z trudnej sytuacji mieszkaniowej w kraju i próby wykorzystywania ogrodów wbrew obowiązującym zapisom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. Pokreślił też nieskuteczność organów administracji państwowej i samorządowej w egzekwowaniu przepisów prawa, co w konsekwencji przenosi całą odpowiedzialność za jego egzekwowanie na barki pracujących społecznie zarządów ROD, a przez to narażonych na reakcje ze strony łamiących przepisy i obawy członków zarządu o swoje bezpieczeństwo i swój majątek. Skierował też pod adresem parlamentarzystów postulaty o poprawę obowiązującego prawa, choćby w temacie zakazu meldowania na działkach i zwiększenie nadzoru nad ogrodami, w których nagminnie łamane jest prawo i które przez to stają się złym przykładem dla innych..

Pierwszym z gości zabierających głos podczas posiedzenia rady był poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk. Pan Poseł wskazał, że problemy ogrodnictwa działkowego są mu dobrze znane i zawsze w swojej działalności wspierał i nadal będzie wspierać zarówno ogrody działkowe, jak i działania Związku. Zwrócił również uwagę na potrzebę stałej współpracy parlamentarzystów ze Związkiem celem zarówno ochrony, jak i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Prezydent Jędrzej Solarski nawiązał do dobrej współpracy Urzędu Miasta Poznania z działkowcami i PZD, odniósł się także do wsparcia rozwoju infrastruktury ogrodowej na terenie ROD dzięki udzielanym dotacjom. Obecnie trwa nabór wniosków na dofinansowanie i poznańskie ogrody mogą liczyć na wsparcie w tym roku w wysokości 200 tys. złotych. Prezydent podkreślił także inne formy wsparcia Urzędu dla działkowców w zakresie działań kulturalnych, jak i prozdrowotnych, jakimi są corocznie organizowane w okresie letnim na ogrodach działkowych Białe Soboty, gdzie można skorzystać z wielu bezpłatnych badań i porad lekarskich.

Pani Dyrektor Izabela Witkiewicz przedstawiła szeroki zakres wsparcia Urzędu Marszałkowskiego już od kilku lat w ramach dotacji na rozwój infrastruktury ogrodowej w rodzinnych ogrodach działkowych. W tym roku Urząd zdecydował się na zwiększenie kwoty na wsparcie dla ROD do kwoty 50 000 zł, a decyzje w zakresie przyznania środków zapaść mają w drugiej połowie kwietnia br.

Radny Paweł Matuszak potwierdził wolę zagwarantowania istnienia ogrodów działkowych na terenie miasta Poznania poprzez odpowiednie zapisy w studium oraz planach zagospodarowania przestrzennego miasta. Zapowiedział tez zwołanie na dzień 26 kwietnia sesji komisji ochrony środowiska na terenie ROD Energetyk I, który walczy o zmianę zapisów studium. W podobnym tonie wypowiadał się Przewodniczący Bartosz Zawieja, który zapowiedział dalsze starania, by ogrody działkowe w Poznaniu miały trwałe miejsce w przestrzeni miasta i służyły jego mieszkańcom. Podkreślił, ze z uznaniem przyjmuje wolę Prezydenta Poznania podjęcia wysiłków na rzecz satysfakcjonującego działkowców nowego studium, które winno utrzymać istniejące ogrody i przez to przeciwdziałać, jak to określił, postępującej „betonozie” miasta i dążeniom deweloperów do przejęcia atrakcyjnych gruntów.

W dyskusji nad przedstawionymi problemami głos zabrała Aneta Wicher, które jako prezes dużego ogrodu przedstawiła zmiany jakościowe zachodzące w społeczności działkowców polegające na pojawianiu się coraz większej liczby młodych działkowców chcących użytkować działki. Zwróciła też uwagę na nadal utrzymujące się zapotrzebowanie na działki i potrzebę powiększania areału ogrodów i rosnące koszty zakupu działki. Chęć posiadania swojego kawałka zieleni jest potrzebna zarówno młodym jak i starszym, którzy w ten sposób chronią się przed powszechną „betonozą” miasta i skazywaniem się co najwyżej na parkową ławeczkę… Podniosła też temat rosnącego zapotrzebowania na działki wśród uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, którzy w ten sposób próbują często zabezpieczyć swoje miejsce pobytu w obcym, choć przyjaznym  kraju. Także Jan Molski z ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach podkreślał rolę ogrodów działkowych, które m.in. dzięki wsparciu zewnętrznemu zmieniają swoje oblicze i stają się coraz bardziej przyjazne środowisku oraz stwarzają coraz lepsze warunki do wypoczynku. Jego Ogród jako pierwszy w Okręgu rozliczył grant z ARiMR i w pełni wykorzystał stworzoną szansę podniesienia standardu Ogrodu. Skierował również postulaty pod adresem Zarządu Krajowego, w których wnioskował  potrzebę pilnego podjęcia prac nad nowelizacją statutu PZD, zmianami struktur organizacyjnych, które powinny zapewnić poprawę zarządzania ogrodami i przygotować Związek do nowej kadencji. Dyrektor Biura Agata Wróbel przedstawiła stan realizacji programu granowego dla ROD realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Okręgu pozytywną decyzję o przyznaniu grantu otrzymały 23 ogrody działkowe, które obecnie realizują zdania zaplanowane w projektach grantowych. Łączna kwota przyznanych grantów dla ogrodów działkowych Okręgu Poznańskiego wyniosła 2 381 256,76 zł. Okręg w Poznaniu zajął 4 miejsce wśród wszystkich Okręgów PZD pod względem ilości zrealizowanych pozytywnie wniosków oraz pozyskanych środków.

W dalszej części posiedzenia znalazło się sprawozdanie Okręgowego Zarządu PZD za rok 2022. Temat omówił Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa, który omówił zagadnienia zawarte w sprawozdaniu Okręgu. Przedstawiono informacje na temat działalności statutowej zarówno Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu, w tym działalność finansową, inwestycyjną, prawną oraz gospodarkę gruntami.

Bilans Okręgu i preliminarz na rok bieżący przedstawiła główna księgowa Okręgu Sylwia Marciniak. Omówiła wydatki w roku 2022, wskazując, że finanse Okręgu zamknęły się wynikiem dodatnim. Plan pracy na rok 2023 przyjęty przez Okręgowy Zarząd PZD i skierowany do Okręgowej Rady z wnioskiem o jego uchwalenie przedstawił wiceprezes Okręgu Zenon Brzozowski. Plan pracy Okręgu obejmuje zarówno działalność statutową Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu, gospodarkę gruntami, obsługę prawną Okręgu i ROD, działalność inwestycyjną, finansową oraz szkoleniową. Okręg w planie uwzględnił również działalność konkursową, społeczną, międzynarodową oraz administracyjną.

Następnie w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Przewodnicząca Dorota Zebra przedstawiła członkom Okręgowej Rady protokół z badania sprawozdania finansowego Okręgu za 2022 rok, a także przekazała dokonaną przez Komisję ocenę działalności Okręgowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu w 2022 roku stawiając wniosek o zatwierdzenie projektów uchwał w tej sprawie. Ponadto przedstawiła także pozytywną opinię na temat preliminarzy finansowych na 2023 rok .

Dyrektor Biura przedstawiła zagadania dotyczące przygotowania do kampanii sprawozdawczej w ROD w roku 2023. Wspomniał o powołaniu zespołu do obsługi walnych zebrań, którego zdaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem zebrania i podejmowanymi przez członków PZD decyzjami, wskazała również na zakończoną kampanię szkoleniową zarówno członków zarządów, jak i komisji rewizyjnych ROD. Kampania sprawozdawcza w roku bieżącym na terenie naszego Okręgu już się rozpoczęła, a pierwsze walne zebranie odbyło się w dniu 10 marca 2023 w ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach.

Podsumowując obrady Okręgowa Rada podjęła uchwały zatwierdzające sprawozdania OZ oraz plan pracy i preliminarz na rok bieżący.

 

Opracowanie: Agata Wróbel i Zdzisław Śliwa

Zdjęcia – Agata Wróbel, Andrzej Górczyński.