Informacje z walnego zebrania sprawozdawczego w ROD „Na Zboczu” w Śremie

W sobotę 22 kwietnia 2023 roku w świetlicy działkowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Zboczu” w Śremie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków PZD na którym Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD przedstawiły materiały sprawozdawcze za rok 2022. Z uwagi na zbyt niską frekwencję członków PZD zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 16 30.  W czasie oczekiwania na rozpoczęcie zebrania obsługująca Iwona Fogt i prezes  zarządu ROD Edmund Derwich omówili najważniejsze tematy, którymi zajmuje się Związek i OZ w Poznaniu. Po upływie wymaganego czasu, zebranie w drugim terminie otworzył prezes ROD Edmund Derwich, który zaproponował odegranie i odśpiewanie hymnu działkowców „Zielona Rzeczpospolita”, a następnie uczczenie chwilą ciszy zmarłych działkowców naszego Ogrodu. Na Przewodniczącego zebrania zaproponowano p. Hannę Pieprzyk, którą wybrano jednomyślnie i jak się później okazało bardzo trafnie, ponieważ bardzo sprawnie poprowadziła zebranie. Na protokolanta Przewodnicząca Zebrania wyznaczyła p. Jolantę Zmyśloną. Wybrano również Prezydium zebrania, po czym przystąpiono do realizacji przyjętego porządku zebrania. Przedstawiono sprawozdania zarządu (merytoryczne i finansowe) i komisji rewizyjnej ROD za  rok 2022. Prezes przedstawił także propozycje planu pracy i preliminarzy finansowych na rok 2023, które zaopiniowała pozytywnie komisja rewizyjna ROD. Ponadto omówił zrealizowane zadania w roku 2022, których wykonanie było możliwe dzięki otrzymanym dotacjom od Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Burmistrza Śremu. Za przekazane środki finansowe bardzo dziękujemy. Wynik finansowy za okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką, która zasili Fundusz Rozwoju ROD w 2023 roku. Na zebraniu podjęto 13 istotnych uchwał dotyczących działania ogrodu, w tym opłat i zadań w roku 2023. Należy ubolewać i smucić się, że w zebraniu na którym zapadają istotne decyzje dla wszystkich działkowców naszego Ogrodu frekwencja członków PZD nie była zbyt wysoka i wyniosła  21,11 %. Dzięki umiejętnościom Przewodniczącej na zebraniu panowała dobra atmosfera, a dyskusja i wyjaśnienia na zadane pytania były rzeczowe. Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu reprezentowała p. Iwona Fogt - sekretarz kolegium prezesów  i jednocześnie Prezes ROD im. Gen. Sikorskiego w Śremie. Po zrealizowaniu porządku zebrania prezes zarządu ROD podziękował prowadzącej zebranie i wszystkim obecnym oraz tym, którzy nie tylko wspomagają pracę zarządu ale służą dobrymi radami i pomysłami. Przewodnicząca zebrania życzyła wszystkim zdrowia, zadowolenia oraz wszelkiej pomyślności.

Materiał przygotował Edmund Derwich - prezes zarządu ROD „Na Zboczu” w Śremie.

W załączeniu kilka fotek.