Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Poznaniu w roku 2024

Na pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady PZD, jakie odbyło się 12 marca 2024 r., zaproszenie przyjęli: Bartosz Zawieja – Poseł na Sejm RP, Izabela Witkiewicz – była Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego,  Paweł Matuszak - radny Miasta Poznania, Gerard Hajgelman – zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta oraz honorowy prezes Henryk Sobański.

Okręgowa Rada rozpoczęła obrady od podziękowania za 42-letnią działalność w PZD panu Zenonowi Brzozowskiemu – wiceprezesowi Okręgu, który zbył prawo do dotychczas użytkowanej działki w ROD. Jednocześnie Okręgowa Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu pana Zenonowi Brzozowskiemu.

W swoim wystąpieniu Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa przedstawił aktualną sytuację związku i najważniejsze zadania do zrealizowania w bieżącym roku. Przypomniał zwołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolską Konferencję Ogrodów Działkowych, jaka miała miejsce 8 marca br. Podkreślił rolę dotacji jakie płyną od roku 2018 do wielkopolskich ogrodów działkowych z budżetu samorządu województw na poprawę infrastruktury w ROD. Prezes zaznaczył wagę tegorocznej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD, która rozpoczęła się szkoleniami dla organów ROD przygotowującymi do walnych zebrań. Pierwsze zebrania w ROD już miały miejsce i zakończyło się wybraniem  organów statutowych ROD na kolejną kadencję. Ważne jest, aby wszystkie ROD w Okręgu w obecnej kampanii sprawozdawczo-wyborczej spełniły swoje statutowe cele i dokonały wyborów zarządów i komisji rewizyjnych ROD. Po raz kolejny Prezes przypomniał o zagrożeniu dla ROD płynącym z projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z wpisania ROD tylko w trzech strefach planistycznych ogólnych planów gmin.

Poseł na Sejm RP Bartosz Zawieja zadeklarował wsparcie w gminach powiatu poznańskiego dla ROD, które miałyby problemy związane z obowiązkiem uchwalenie przez gminy planów ogólnych. Poseł zwrócił uwagę, że do Polski zaczynają płynąć pieniądze z KPO, z których również rodzinne ogrody działkowe mogłyby skorzystać, o co już dzisiaj należy upominać się u rządzących. Poseł otrzymał od Prezesa Okręgu Raport Polskiego Związku Działkowców z realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” przygotowany przez KZ PZD z wykorzystania unijnych pieniędzy na działania ekologiczne i inwestycje w ROD.

Pani Izabela Witkiewicz podziękowała za dotychczasową współpracę i podkreśliła znaczenie wsparcia finansowego Urzędu Marszałkowskiego dla rozwoju infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych.

Radny Paweł Matuszak zachęcał do udziału w wyborach samorządowych deklarując swoją pomoc i wsparcie dla ROD we wszystkich ważnych dla ogrodów sprawach. Radny bardzo wspierał zachowanie ROD „Energetyk 1” i wpisanie go do studium.

Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Gerard Hajgelman przypomniał o trwającym naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju ROD w Poznaniu, na który to cel Poznań przeznaczył w bieżącym roku 1 milion złotych, a wkład własny zmniejszył się z 30 do 15 %. Dyrektor przekazała również, że od 19 marca rusza nabór wniosków na założenie ogrodów wertykalnych i zielonych dachów.

W dalszej części posiedzenia znalazło się, przedstawione przez Prezesa Okręgu, sprawozdanie Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD za rok 2023 oraz plan pracy na rok 2024. Bilans Okręgu i preliminarz na rok bieżący przedstawiła główna księgowa Okręgu Sylwia Marciniak. Omówiła wydatki w roku 2023, wskazując, że finanse Okręgu zamknęły się wynikiem dodatnim. W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Przewodnicząca Dorota Zebra przedstawiła członkom Okręgowej Rady protokół z badania sprawozdania finansowego Okręgu za 2023 rok, a także przekazała dokonaną przez Komisję ocenę działalności Okręgowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu w 2023 roku stawiając wniosek o zatwierdzenie projektów uchwał w tej sprawie. Przedstawiła także pozytywną opinię na temat preliminarzy finansowych na 2024 rok .

Okręgowa Rada podjęła uchwały zatwierdzające sprawozdania OZ oraz plan pracy i preliminarz na rok bieżący. Okręgowa Rada przyjęła także uchwałę w sprawie określenia liczby delegatów na Okręgowy Zjazd, ustaliła termin Zjazdu na 14 września br. oraz przyjęła stanowisko w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2024 roku.

Opracowanie: Magdalena Klessa-Kiec

Zdjęcia – Agata Wróbel, Andrzej Górczyński.