Dotacje dla ROD w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych:  BUDOWA LUB MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ W 2021 ROKU.

https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rolnictwa,15/news/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-zwiazanych-z-rozwojem-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych-na-2021-rok,160655.html

W budżecie Miasta przeznaczono na dotacje dla ROD w 2021r. kwotę 200 tys. zł. 

Wnioski ROD o dotację z Urzędu Miasta winny być składane do  dnia 31 marca br.,

  1. Wnioski należy wrzucać do skrzynki na listy przy Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UM Poznania przy ul. 28 Czerwca bądź wysłać pocztą, tak by dotarły do UM do 31 marca br.
  2. W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku będzie wskazany termin na ich usunięcie i przesłanie dodatkowych dokumentów.
  3. Z uwagi  na przesunięcie terminów obywania walnych zebrań Urząd Miasta nie wymaga uchwały walnego zebrania o inwestycji.
  4. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

a)   Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością,

b)   Oświadczenie, że stowarzyszenie ogrodowe nie działa w celu osiągnięcia zysku,

c)  Pozwolenie na budowę (potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych) jeśli prowadzone prace tego wymagają na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

d)   Projekt (jeśli jest wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa),

e)   Oświadczenie o możliwości lub braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług,

f) Oświadczenie o zapewnieniu powszechnego dostępu do infrastruktury ogrodowej w sezonie ogrodowym tj, od 1 kwietnia do 31 października,

g)  Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy,

h) Oświadczenie, które potwierdza że sieć elektryczna i wodociągowa znajdują się na terenie lub w granicy działek ROD,

i) Dwa pełnomocnictwa: wydawane przez Zarząd Krajowy dla OZ PZD i wydane na jego podstawie przez OZ PZD dla ROD oraz wniesienie opłaty skarbowej – 2 razy po 17 zł na konto:
Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy,
Pozostałych Dochodów Podatkowych i  Niepodatkowych,
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763