Drugie posiedzenie Okręgowej Rady PZD w 2024 roku

W dniu 4 czerwca 2024 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Poznaniu. Posiedzenie Rady otworzył Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa. Po otwarciu obrad, powitaniu uczestników, przyjęciu porządku obrad i wyborze komisji uchwał i wniosków Prezes Okręgu  przedstawił aktualną sytuację PZD. Na wstępie przedstawił aktualny stan prac i działań Polskiego Związku Działkowców w związku z koniecznością zabezpieczenia istnienia rodzinnych ogrodów działkowców w planach ogólnych gmin.  Przedstawione zostały działania zarówno Jednostki Krajowej, jaki Okręgu celem zapewnienia bezpiecznego bytu ROD. Okręg na bieżąco monitoruje dane z wszystkich gmin, w których znajdują się ogrody działkowe tak, aby dopilnować terminowości złożenia wniosków do planów ogólnych poszczególnych miast i gmin. Prezes wspomniał również o zaplanowanym spotkaniu przedstawicieli PZD z nowym Ministrem Rozwoju i Technologii Krzysztofem Paszykiem.

Prezes przedstawił również działania Związku dotyczące funkcjonowania abisynek na ogrodach działkowych wraz z deklaracją ze strony Wód Polskich, że działkowcy nie będą narażeni na jakiekolwiek kary finansowe. Wspomniano również na temat zniżki cen za energię elektryczną dla działkowców do 250 kWh po cenie z 2022 r.

Podczas posiedzenia Okręgowej Rady wskazano na kończącą się kampanię sprawozdawczo - wyborczą w Okręgu, a także zadania Okręgu na najbliższy okres czasu związane z organizacją Okręgowego Zjazdu Delegatów zaplanowanego na dzień 14 września 2024 r. Zaplanowano również ostatnie posiedzenie Okręgowej Rady w tej kadencji, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia br.

Przebieg kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ROD omówiła Agata Wróbel - dyrektor biura Okręgu. Walne zebrania zwołane zostały we wszystkich ogrodach działkowych Okręgu. Wyjątek stanowi ROD Krokus w Pogorzeli, gdzie w ogrodzie działkowym działa zarząd komisaryczny, a nikt z działkowców nie jest członkiem PZD. Pierwsze walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w Okręgu odbyły się 2 marca 2024 r. w ROD im. Konopnickiej w Wolsztynie oraz ROD im. Sikorskiego we Wrześni.   Kolejno w marcu odbyło się 26 zebrań, w kwietniu 193 zebrania oraz w maju 64 zebrania.  Łącznie odbyły się 282 zebrania sprawozdawczo – wyborcze w ROD.   Na czerwiec i lipiec zaplanowane są zebrania w 6 ogrodach działkowych (w tym dwa powtórzenia). Dwa poznańskie ogrody działkowe uległy połączeniu – ROD Głuszynka i ROD Pod Kasztanami. W terminie statutowym, do 15 maja odbyło 266 zebrań. W żadnym ogrodzie nie odbyła się konferencja delegatów. Dotychczas Okręgowy Zarząd stwierdził nieważność dwóch walnych zebrań – ROD im. I. Świtały w Szamotułach oraz ROD Powstaniec w Karpicku ze względu na niedokonanie wyboru organów statutowych w ROD. Na każdym dotychczas odbytym i ważnym walnym zebraniu dokonano wyborów zarządów ROD, komisji rewizyjnych ROD oraz delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów zgodnie z kluczem wyborczym ustalonym na pierwszym posiedzeniu OR PZD w 2024 r. Wyjątek stanowi ROD Niezapominajka w Kwilczu, gdzie nie wybrano delegata na Okręgowy Zjazd. W wielu ogrodach działkowych doszło do zmian osobowych w organach statutowych, zarówno w zarządzie, jak w komisji rewizyjnej ROD. W 11 ogrodach działkowych zmieniono całkowicie skład osobowy zarządu ROD, a 33 ogrodach działkowych zmienił się skład osobowy komisji rewizyjnej. Zmiany osobowe częściowe, tylko na niektórych funkcjach miały miejsce w 99 ogrodach działkowych. W 21 ogrodach działkowych nie doszło do zmian osobowych w obu organach statutowych ROD.  Wskazano również, że Okręgowy Zarząd zaplanował organizację pierwszego szkolenia zarówno dla nowo wybranych, jaki obecnych członków zarządu szkolenie w dniu 7 czerwca 2024 r. Zaplanowano również dodatkowe terminy po zakończeniu kampanii sprawozdawczo - wyborczej we wszystkich ogrodach działkowych.

Zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za rok 2023 oraz preliminarze finansowe ROD na rok 2024 przedstawiła główna księgowa Okręgu Sylwia Marciniak. Pozytywną opinię do sprawozdań i preliminarzy przedstawiła przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Dorota Zerba. W powyższej sprawie głos zabrała również skarbnik Okręgu – Aneta Wicher wyrażając podziękowania zarówno dla zarządów ROD, jak i dla OZ i OR za wkład pracy włożony w przygotowanie sprawozdań finansowych oraz planów na najbliższy rok oraz na kadencję. Podziękowania skierowane zostały również na ręce Głównej Księgowej Okręgu oraz Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Podczas dyskusji podjęto temat zjawiska zamieszkiwania na terenie działek w ogrodach działkowych oraz wskazano na konieczność podejmowania wszelkich możliwych działań, aby zjawisko to ograniczyć i nie dopuścić do jego rozwoju. Wiele czasu poświecono działalności Kolegiów Prezesów ROD. Wskazano na ważną rolę kolegiów i na  konieczność sprawnego działania Kolegium. Przewkazani informację, że względu na kończącą się kampanię sprawozdawczo – wyborczą  w ROD Prezes Okręgu zwołuje pierwsze posiedzenia Kolegiów, gdzie wybierane są nowe władze Kolegium: przewodniczący, zastępca oraz sekretarz. Posiedzenia kolegiów nowej kadencji odbyły już się we  Wrześni, Gnieźnie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp.i w Poznaniu. Wspomniano również, że w preliminarzu finansowym Okręgu na rok 2024 zaplanowano środki na dofinansowanie funkcjonowania kolegiów w bieżącym roku.

W dyskusji podjęto również temat tegorocznego Okręgowego Dnia Działkowca. Uroczystość ta odbędzie w dniu 10 sierpnia w Poznaniu na terenie nowego ROD Przy Lotnisku. Wskazano również na rozpoczynające się Jubileusze Ogrodów Działkowych. Pierwsza taka uroczystość odbędzie się w Buku w dniu 9 czerwca, gdzie świętowane będą jubileusze trzech ogrodów działkowych. Przewodniczący Okręgowej Komisji Konkursowej Józef Kasprzak zachęcił do wzięcia udziału w konkursie „Najlepszy ROD roku 2024 w Okręgu Poznańskim”. Zgłoszeń do konkursu można dokonywać do dnia 10 czerwca br.

W dalszej kolejności obrad Okręgowa Rada podjęła trzy uchwały dotyczące zatwierdzenia zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za rok 2023, zatwierdzenia zbiorczego preliminarza ROD na rok 2024 oraz w sprawie nadania nazwy i ustalenia siedziby dla połączonych ROD Głuszynka i Pod Kasztanami w Poznaniu.

Okręgowa Rada podjęła również Stanowisko w sprawie podsumowania i oceny kampanii sprawozdawczo – wyborczej w rodzinnych ogrodach działkowych w roku 2024 (tu kliknij). W treści stanowiska oceniono przebieg tegorocznej kampanii sprawozdawczo wyborczej w ROD oraz złożono podziękowania dla zarządów ROD za organizację walnych zebrań w 2024 r. Podziękowania zostały również skierowane do członków zespołu obsługującego walne zebrania, których zaangażowanie i praca przyczyniły się do osiągnięcia dobrych efektów zebrań.

 

Tekst i zdjęcia – Agata Wróbel, Dyrektor Biura