Informacja Okręgu w sprawie prac Miasta Poznania nad opracowaniem nowego studium zagospodarowania przestrzennego

W związku z trwającymi pracami nad projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania Okręgowy Zarząd PZD informuje o wniesionych w projekcie Studium zmianach zapisów dotyczących terenów będących w użytkowaniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Poznaniu. Równocześnie chcemy sprostować nieprecyzyjne informacje zamieszczone w artykule prasowym Gazety Wyborczej z dnia 19 grudnia 2022r. pt. „Które ogródki dla deweloperów”, który to artykuł wzbudził niepokoje wśród wielu działkowców Poznania.

 Przede wszystkim Okręgowy Zarząd PZD informuje, że na bieżąco monitoruje przebieg prac nad procesem zmiany studium w rejonach, na których położone są Rodzinne Ogrody Działkowe. Podczas prac nad projektem studium odbył się szereg spotkań oraz konsultacji społecznych dotyczących każdej sfery oddziaływania założeń projektu na funkcjonowanie Miasta i koniecznych założeń planistycznych.

 Rada Miasta Poznania 5 maja 2020 roku podjęła uchwałę nr XXVII/485/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, w której za najważniejsze cele przygotowania nowego Studium uznano między innymi wzmocnienie ustaleń dla systemu zieleni miasta oraz poszukiwanie nowych przestrzeni dla lokalizacji ROD w przestrzeniach niezurbanizowanych. Opracowywane studium uwarunkowań powstaje w oparciu o już obowiązujące studium uchwalone w roku 2014 r., w którym niektóre ogrody działkowe położone w ścisłym centrum miasta lub w obszarze planowanych ciągów komunikacyjnych nie posiadały oznaczenia ZD (tereny ogrodów działkowych).

 Do poznańskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych, dla których zarówno obowiązujące studium, jak i aktualnie opracowywany projekt Studium, utrzymują inny kierunek przeznaczenia niż ZD zaliczają się m.in.: ROD Energetyk I na Ostrowie Tumskim, ROD Olszynka na Smochowicach, ROD 23 Lutego przy ul. Lechickiej, ROD HCP-4, oraz ROD im. ks. Zygmunta Masłowskiego

 O ile o przyszłości ROD Energetyk I oraz ROD Olszynka, pod kątem czasowej perspektywy relokacji ogrodów w inne rejony miasta toczyły się rozmowy Okręgu z urzędem miasta i jest to nadal temat aktualny, to w stosunku do ROD im. 23 Lutego, Miasto nie rozpoczęło jeszcze  ww. rozmów, jednak w projekcie dokumentu zakłada ich relokację. Okręgowy Zarząd PZD w tej sprawie wniesie propozycje poprawki uwzględniającej interes dzialkowców i Związku, którzy w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowych uratowali istniejącą część  ogrodu.

 Okręgowy Zarząd popiera działania zarządu i działkowców ROD Energetyk I w kwestii obrony istnienia tego ogrodu oraz wielokrotnie podnosił ten temat z przedstawicielami Miasta Poznania. Przedstawiciele Miasta zasadność relokacji ogrodów działkowych uzasadniają położeniem tego terenu w pobliżu Ostrowa Tumskiego i Starego Miasta oraz planami związanymi z otwieraniem terenów nadrzecznych dla mieszkańców miasta. Będziemy jednak nadal wspierać wszelkie inicjatywy obywatelskie w tym zakresie.

 Podobnie jak w latach ubiegłych, projekt studium zakłada utrzymanie planowanych realizacji ciągów komunikacyjnych, które zlokalizowane będą w obrębie terenów ROD. Wiąże się to z koniecznymi częściowymi relokacjami ROD na mocy decyzji administracyjnych, w tym o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRiD) lub specustaw kolejowych. Ogrody działkowe położone w ciągu ul. Lutyckiej – ROD im. ks. L. Przyłuskiego, ROD Relaks Dojazd, ROD Gaj i ROD Mostostal objęte są planowaną inwestycją polegającą na rozbudowie układu dróg powiatowych w ramach zadania pn. „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ul. Lutyckiej i Golęcińskiej”. Zgodnie z udostępnionymi przez biuro Poznańskich Inwestycji Miejskich planami w żadnym z ogrodów nie dojdzie do całkowitej relokacji. Planowana inwestycja przedłużenia ul. Solidarności mająca przebiegać przez ROD im. ks. L. Przyłuskiego na chwilę obecną nie jest przewidziana do realizacji, ze względów finansowych, jednakże jako element stanowiący fragment całości dużej miejskiej inwestycji zakładającej rozbudowę ciągów komunikacyjnych jest uwzględniona w obowiązującym studium i w projekcie Studium .

Inwestycją polegającą na budowie kolejowej obwodnicy towarowej Miasta Poznania został objęty ROD im St. Strugarka w Poznaniu. W tym przypadku również na mocy specustawy doszło do częściowej  likwidacji ROD. Rozpoczęła się ona w roku 2019 i objęła swoim zakresem 8 działek rodzinnych.

W zakresie III Ramy Komunikacyjnej Poznania należy zaznaczyć, że wpisanie jej w projekt nowego studium jest uwarunkowane planami w skali województwa wielkopolskiego. Jak zaznaczono na konsultacjach społecznych i dyskusjach publicznych dotyczących nowego studium, MPU miało obowiązek wprowadzenia jej do projektu Studium. Przedstawiciele Miasta jasno dali do zrozumienia, że nie mają w planach rozpoczęcia, a nawet planowania tej ogromnej inwestycji, poza fragmentami, które już istnieją i są rozbudowywane. Na dzień dzisiejszy działkowcy z tych obszarów mogą spokojnie dalej korzystać ze swoich działek.

 Generalnie należy zwrócić uwagę, że nowo opracowywane studium co do zasady nie nanosi nowych, niekorzystnych zmian dotyczących istniejących ogrodów działkowych w Poznaniu w porównaniu do stanu z 2014 roku. Uwzględniono złożony przez Okręgowy Zarząd oraz działkowców wniosek o oddalenie propozycji utworzenia zieleni parkowej na miejscu ogrodów położonych w ścisłym centrum dla ROD Jutrzenka, ROD im. O. Kopczyńskiego i ROD im. M. Curie Skłodowskiej. przyznano oznaczenie ZD – terenów ogrodów działkowych na całej powierzchni zajmowanej przez ROD im. gen. H. Dąbrowskiego, wobec którego toczy się postępowanie roszczeniowe ZUS,  wyznaczono nowe tereny pod tereny ogrodów działkowych na Minikowie, Głuszynie, Naramowicach, Sypniewie i Kobylepolu.

 Mając na uwadze niepokoje wśród działkowców i zarządów ROD, Okręgowy Zarząd w najbliższym czasie przygotuje dla każdego ogrodu w Poznaniu zestawienie kierunków przeznaczenia w obowiązującym i projektowanym studium oraz przeznaczeń w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Należy również dodać, że wszystkie przyszłe relokacje prowadzone przez Miasto Poznań wypełniają postanowienia ustawy o ROD i gwarantują działkowcom odszkodowanie oraz tereny zamienne, które widnieją już w nowoopracowywanym Studium.

 Artykuł, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w dniu 19 grudnia 2022 roku nie przekazuje pełniej informacji dotyczącej stanów ogrodów działkowych oraz bieżących i planowanych relokacji i niepotrzebnie niepokoi wielu działkowców.

 

Opracowanie:

mgr Anna Socha

Justyna Fryska