List otwarty Zdzisława Stankowiaka z ROD „Winiary” w Gnieźnie do Premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Gniezno dnia 11 listopada 2020 r.

 

List otwarty Zdzisława Stankowiaka
z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Winiary” w Gnieźnie

 

Do Premiera RP Mateusza Morawieckiego

W sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

 

Popieram wszystkie postulaty uwzględnione w stanowisku Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców do projektu ustawy o realizacji inwestycji o przeciwdziałaniu skutkom suszy, które zostały przekazane do Pana Premiera.

Zmiany klimatyczne w naszym kraju dotykają również terenów użytkowanych od ponad 100 lat  jako ogrody działkowe. Zawsze tereny ogrodów kwalifikowane były i są jako tereny rolne.

W projekcie wymienionej ustawy tereny ogrodów potraktowane zostały jako tereny inne- komercyjne, wybitnie rekreacyjne.

Twórcy projektu tej ustawy zapomnieli, że istnieje ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r., w której określone są miedzy innymi prawa i cele wykorzystywania gruntów pod ogrodami oraz warunki i zasady likwidacji ogrodów.

Nowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wprowadza również zmiany w ustawie „Prawo wodne” w wyniku czego zmienione mają być warunki pobierania wody koniecznej do  podlewania prowadzonych na działkach upraw, a tym samym podniesione mają być opłaty za pobór tej wody.

Działkowcy już wcześniej zrozumieli konieczność racjonalnego wykorzystywania wód opadowych, gromadząc między innymi wody opadowe spływające z dachów altan. Również instalowanie liczników poboru wody gwarantuje racjonalne jej wykorzystywanie.

Pragnę nadmienić, że Ogrody Działkowe na terenie Miasta Gniezna współdziałają w tym zakresie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.  Wycofujemy się z zakładania lub modernizacji trawników na działkach na rzecz łąk kwiatowych oraz bioróżnorodności upraw.

Mam nadzieję, że autorzy projektu ustawy w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy dostrzegą zgłaszane przez działkowców uwagi.

 

                                                                                 Z działkowym pozdrowieniem

                                                                                      Zdzisław Stankowiak

 

Do wiadomości:

Marszałek Sejmu RP

Krajowa Rada PZD Warszawa

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu