Okręg Poznański uchwalił plany na 2019r.

 

Na pierwszym w 2019r. posiedzeniu obradowała 13 marca br. Okręgowa Rada PZD w Poznaniu. W posiedzeniu oprócz członków Rady uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dorota Zerba oraz zaproszeni goście: Gerard Hajgelman – zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta oraz honorowy prezes Okręgu Henryk Sobański. Obradom przewodniczył prezes Okręgu Zdzisław Śliwa. Bogaty porządek obrad obejmował oprócz statutowych obowiązków zatwierdzenia sprawozdań z działalności Rady i Okręgowego Zarządu PZD za 2018 oraz przyjęcia planu pracy i preliminarza finansowego Okręgu na 2019r. także ustalenie klucza wyborczego delegatów na Zjazd Delegatów Okręgu i podjęcie uchwały zwołującej Okręgowy Zjazd Delegatów. Dużo uwagi poświecono w trakcie obrad aktualnym problemom środowiska działkowców, w tym dyskusji o potencjalnych  zagrożeniach dla przyszłości ogrodów działkowych wywołanych toczącą się nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedstawieniu materiału o miejscu ogrodów  działkowych w MPZD i studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miast, omówieniu działalności inwestycyjnej oraz nowym regulacjom dotyczącym uchwalania opłaty wodnej w ROD.

Posiedzenie Rady otworzył Prezes Okręgu, który przypomniał sylwetkę zmarłego I wiceprezesa Okręgu Sylwestra Chęcińskiego, którego pamięć zebrani uczcili minuta ciszy. Rada powierzyła zwolnioną funkcję I wiceprezesa Okręgu dotychczasowemu wiceprezesowi Okręgu Robertowi Klimaszewskimu.

Zagrożeniach dla ogrodów działkowych nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami omówił prezes Okręgu. Szczególnie niepokojący jestw ustawie zapis odroczenia na 3 lata momentu wejścia w życie 20-letniego okresu przedawnienia roszczeń do gruntów, co może wywołać lawinę nowych roszczeń oraz stworzyć warunki dla osób zainteresowanych przejmowaniem gruntów do szukania sposobu wejścia w tytuł uprawniający do zgłoszenia roszczenia. Nie kwestionując zasadności uchwalenia ustawy Rada wypowiedziała się w przyjętym Apelu do Senatu RP o wniesienie poprawek do ustawy w celu ograniczenia zagrożenia dla przyszłości nie tylko ogrodów działkowych, ale także wielu innych podmiotów życia gospodarczego i społecznego.

Inspektor ds. terenowo prawnych Anna Socha przedstawiła aktualną sytuację Okręgu w zakresie umieszczenia w planach zagospodarowania i studium zagospodarowania ogrodów działkowych. Sytuacje na tym polu można uznać za poprawną, choć pojawiają się przypadki zapisów niekorzystnych dla ROD.

Wiceprezes Jerzy Kucznerowicz omówił zagadnienia aktywności inwestycyjnej ROD i przedstawił potrzeby i możliwości intensyfikacji tego działania. Z kolei Prezes Okręgu omówił przyjęte przez Zarząd Krajowy regulacje w zakresie podejmowania przez walne zebrania RODuchwały o opłacie wodnej. Regulacja jest istotna zwłaszcza dla ogrodów pobierających wodę z własnych ujęć, której koszty wydobycia, rozprowadzenia w sieci ogrodowej i obsługi sieci należy uwzględniać przy rozliczaniu zużytej wody. Do tego dochodzą konieczne rozliczenia podatku pobieranego przez Wody Polskie.

Rada Okręgu pozytywnie oceniła przedstawione przez Okręgowy Zarząd sprawozdania za 2018r. i plany na 2019r. Podkreślano dużą dyscyplinę finansową ora znaczne koszty działalności związane z przeniesieniem siedziby biura Okręgu. Zwrócono uwagę, że Okręgowy Zarząd dofinansował program budowy biur zarządów kwota 200 tys., ale zwrócono też uwagę, że wyczerpane zostały środki na Funduszu Rozwoju Okręgu, co ogranicza możliwość dotowania inwestycji z tego funduszu, ale nie wyklucza ubiegania się o pomoc z Funduszu jednostki krajowej. Zarówno sprawozdania jak i plany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną iocenione w toku dyskusji oraz uchwalone przez Radę Okręgową.

Rada postanowiła też zwołać Okręgowy Zjazd Delegatów na 15 czerwca br. oraz ustaliła klucz wyboru delegatów na Zjazd dla rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu

 TAD