Opłaty działkowca w roku nabycia prawa do działki i zasady zwolnienia z tych opłat.

Zgodnie z § 147 ust. 1  Statutu PZD w roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że:

1) opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 1, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd ROD; kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD,

2) opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez okręgową radę PZD; kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach.

Ad.1 Opłata tzw. inwestycyjna jest inna na każdym ROD i jest uzależniona od wartości infrastruktury ogrodowej na danym rodzinnym ogrodzie działkowym.

Ad.2 Tzw. wpisowe którego wysokość określana jest przez Okręgową Radę PZD.

Zasady zwolnień od powyższych opłat.

 Z obu opłat (wpisowego oraz opłaty inwestycyjnej) zwolnienie przysługuje w przypadku:

  1. nabycia prawa do działki w ramach uprawnień do działki zamiennej w związku z likwidacją ROD lub jego części

       2. nabycia prawa do działki w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD

       3. nabycia prawa do działki swojego współmałżonka

       4. nabycia prawa do działki po zmarłym małżonku

 

Z opłaty tzw. inwestycyjnej zwolnienie będzie przysługiwało w przypadku:

       1. nabycia prawa do działki po sobie bliskiej  

Nabycie prawa do działki po osobie bliskiej dot. sytuacji takich jak nabycie prawa po zmarłym działkowcu lub nabycie prawa na skutek przeniesienia prawa do działki z osoby bliskiej.

Krąg osób bliskich wskazuje § 5 ust. 1 pkt 9 Statutu i są to: małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Wstępni to krewni w linii prostej czyli rodzice, dziadkowie itd.

Zstępni to krewni w linii prostej – dzieci, wnuki itd.