Ostatnie w roku 2021, przedświąteczne posiedzenie Okręgowej Rady PZD.

Ostatnie w roku 2021, przedświąteczne posiedzenie Okręgowej Rady PZD

W dniu 17 grudnia 2021 r. w siedzibie Okręgu PZD obradowała Okręgowa Rada PZD w Poznaniu. Posiedzenie Rady, podobnie jak poprzednio, odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, część członków uczestniczyło w obradach bezpośrednio w sali, a część zdalnie przez komunikator medialny Teams w trybie on-line.

Obrady otworzył Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa. Po otwarciu posiedzenia i zatwierdzeniu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku. Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa  wraz z wiceprezesem Zenonem Brzozowskim wręczyli Medale z okazji 40-lecia PZD zaproszonym gościom – Henrykowi Sobańskiemu – honorowemu Prezesowi Okręgu PZD oraz Tomaszowi Lewandowskiemu – Dyrektorowi ZKZL Urzędu Miasta Poznania, a także członkom Rady Okręgowej: Mieczysławowi Kała i Krzysztofowi Wojnie. Poinformowano także, że Medale zostały przyznane ponadto obecnym na posiedzeniu w trybie on-line: Wandzie Janczewskiej, Zenonowi Królowi oraz Henrykowi Gawłowskiemu.
Rozpoczynając posiedzenie Prezes Okręgu przedstawił aktualną sytuację Polskiego Związku Działkowców oraz decyzje podjęte na ostatnim posiedzeniu Rady Krajowej PZD, m.in. w sprawie wysokości opłaty partycypacyjnej, która od 2022 r. wynosić będzie 10 gr. od metra kwadratowego działki oraz wysokości składki członkowskiej, która pozostaje niezmienna – 6 zł.  Dokonano też zmianę w składzie Okręgowej Rady, gdzie w miejsce Pana Mariusza Zielińskiego dokooptowano prezesa ROD Darzynka w Poznaniu Pana Aleksandra Bielaka. 

W dalszej kolejności posiedzenia Główna Księgowa Okręgu Sylwia Marciniak przedstawiła sytuację finansową Okręgu na koniec roku 2021 r., z której już na dzień dzisiejszy wynika, iż OZ zamknie się dodatnim wynikiem finansowym.

Jednym z punktów porządku obrad była ocena kampanii sprawozdawczej w ROD w roku 2021. W tym roku Okręgowy Zarząd wielokrotnie ingerował w decyzje walnych zebrań, zarówno unieważniał uchwały walnych zebrań, jak i zmieniał ich treść. Szczegółowe informacje w tej sprawie po wstępie ze strony Prezesa Okręgu przedstawiła Pani Magdalena Klessa-Kiec – główny specjalista ds. ogrodniczych. Walne zebrania w wielu przypadkach podejmowały uchwały niezgodnie z kompetencjami wynikającymi ze statutu PZD, m.in. dokonywały odpisów środków z Funduszów oświatowego i statutowego na Fundusz Rozwoju. Wielokrotnie popełniano błędy podczas uchwalania wysokości opłat, zarówno ogrodowych, jak i wodnych i energetycznych. W punkcie tym przeprowadzono szeroką dyskusję, w której uczestniczyli zarówno członkowie Rady zasiadający na sali, jak i ci uczestniczący w obradach on-line. Członkowie Rady wskazywali na potrzebę większego zaangażowania członków zarządu ROD w coroczne szkolenia przeprowadzane przez Okręg przed kampanią sprawozdawczą w ROD. Członek Zarządu Okręgu Jan Molski zaapelował do Krajowego Zarządu PZD o jak najwcześniejsze przekazanie do ogrodów działkowych wytycznych i druków do przeprowadzenia zebrań w roku 2022, do Okręgowego Zarządu o weryfikację składu osobowego zespołu powoływanego do obsługi walnych zebrań w ROD, a do zarządów ROD o rzetelne i prawidłowe przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia walnych zebrań w przyszłym roku.

Prezes Okręgu i Główna Księgowa Okręgu przedstawili punkt porządku obrad dotyczący  organizacji i kosztów funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych. Na dzień dzisiejszy na terenie Okręgu działają trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe, największy  w Poznaniu, funkcjonujący od wielu lat oraz dwa nowe – w Lesznie oraz w Gnieźnie. Od 1 stycznia 2022 r. zaczynie funkcjonowanie OFK w Szamotułach. Oceniając dotychczasowe działania Rada Okręgu PZD w Poznaniu pozytywnie oceniła działania Zarządu Okręgu w zakresie stworzenia warunków do przystąpienia do OFK wszystkich ROD. Z dokonanej analizy wynika, że zarówno Ośrodek Finansowo Księgowy w Poznaniu, jak i 3 Ośrodki zamiejscowe są w stanie obsłużyć wszystkie ROD z Okręgu. Na dzień 14.12.2021 r. łącznie w OFK na terenie Okręgu w Poznaniu księgowanych jest 160 ROD obejmujących 30 662 działki. Okręgowa Rada podjęła stanowisko w sprawie oceny działań Okręgowego Zarządu  oraz zarządów ROD związanych z przystępowaniem do OFK (plik do pobrania).

Pan Jerzy Kucznerowicz – starszy inspektor ds. inwestycji w Biurze Okręgu przedstawił ocenę realizacji Programu Budowy Siedzib rodzinnych ogrodów działkowych. Biorąc pod uwagę zwiększające się obowiązki zarządów ROD, wynikające z przepisów prawa oraz potrzebę zapewnienia godziwych warunków pracy dla zarządów ROD, koniecznym jest kontynuowanie programu i jego pełna realizacja, dotyczy to zarówno ROD, które nie mają siedzib w ogóle, jak i tych które wynajmują pomieszczenia poza ogrodem. Okręgowa Rada PZD w Poznaniu uznała za konieczne przyjęcie w Okręgu dalszych działań w celu budowy siedzib zarządów przez ogrody nie posiadających takowych oraz zajęła w tej sprawie stosowne stanowisko (plik do pobrania).

W końcowej części posiedzenia Dyrektor Biura  przedstawiła aktualnie prowadzone przez Okręg sprawy sądowe i administracyjne oraz stan roszczeń do gruntów ROD, zarówno aktywnych jak i „uśpionych”, których jest mniej, ale które angażuja siły i środki finansowe Okregu do ich prowadzenia.

W podsumowaniu Prezes Okręgu przekazał członkom Rady pozdrowienia od Prezesa Związku oraz złożył uczestnikom posiedzenia, a za ich pośrednictwem działkowcom, życzenia z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia.  

 

Tekst: AW

Zdjęcia: AG