Podsumowanie roku 2020, aktualna sytuacja i plany Związku oraz Okręgu na rok 2021 tematem posiedzenia Okręgowej Rady PZD w Poznaniu

Okręgowa Rada PZD w Poznaniu po raz czwarty obradowała 14 grudnia 2020 r. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. Obok członków Rady w posiedzeniu brali udział także członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszony  Prezes ROD im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie. Szczególnym gościem podczas obrad był Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki.

Obszerny temat posiedzenia obejmował prezentację decyzji i podsumowań działania Związku w mijającym roku, podejmowanych na posiedzeniu Krajowej Rady PZD 3 grudnia 2020 r. Prezes OZ Zdzisław Śliwa przedstawił przebieg kampanii sprawozdawczej w ROD w kraju. Biorąc pod uwagę trudną sytuację, związaną ze stanem epidemii stwierdzono, że ROD wykonały swoje działania wynikające ze statutu PZD oraz potrzeb ogrodów i działkowców. Prezes OZ przekazał informację o podjętej uchwale w sprawie interpretacji statutu PZD dotyczącej zadań  zebrań sektorów poprzedzających konferencje delegatów. Zasadniczą zmianą wynikająca z podjętej interpretacji statutu jest ograniczenie kompetencji zebrania działkowców w sektorze wyłącznie do wyboru delegatów na konferencje delegatów w ROD. Takie zebrania winny odbywać się na początku kadencji oraz w wypadku zaistnienia potrzeby wyboru uzupełniającego nowego delegata. Zebrania sektorowe nie mają obowiązku przedstawiania sprawozdań i planów działania, które to zagadnienia należą wyłącznie do kompetencji konferencji delegatów. Przyjęta interpretacja statutu winna zachęcić, zwłaszcza duże ogrody, do wykorzystania możliwości zastępowania walnych zebrań konferencjami delegatów.

Kolejnym omówionym przez członka Krajowej Rady PZD  Jana Molskiego tematem był opracowany przez KR  PZD Raport w sprawie funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Referujący na tle ogólnej sytuacji w kraju przedstawił problemy  naszego Okręgu, w którym  funkcjonują systemy gminne, prywatne i inne. W skali Okręgu widać wzrost ilości śmieci w ROD. Brak jest niestety w wielu ROD segregacji śmieci. Stawki są różnorodne w zależności od gminy. Poza systemem gminnym koszt pojemnika 1100 l jest bardzo zróżnicowany. W niektórych gminach decyzje regulacyjne zapadały dość późno, co powodowało problem z wdrażaniem nowych zasad gospodarowania odpadami. Zaleca się zarządom ROD wprowadzanie monitoringu lub fotopułapek do poprawy sytuacji z odpadami. Ważne jest uświadamianie działkowców o konieczności posiadania czynnego kompostowników. Związek rozważa możliwość dofinansowania monitoringu i fotopułapek, co miałoby ograniczyć ilość śmieci. Istotne jest również aby do działkowców trafiały broszury wydawane przez Związek.

Aktywność Związku i Okręgu w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy przedstawił Robert Klimaszewski – członek KR PZD i wiceprezes OZ PZD. Przedstawił zagrożenie wynikające z nowelizacji ustawy o inwestycjach o przeciwdziałaniu skutkom suszy. W ustawie powinno być zapisane zapewnienie odszkodowania dla ROD i działkowców w ramach ustawy, a stawki za pobór wody powinny być w wysokości przewidzianej dla upraw rolniczych. Stąd konieczne wypracowanie Stanowisk kierowanych w imieniu działkowców. OZ w Poznaniu nie ma wielu stanowisk, stąd potrzeba większej aktywności. Jest to tym bardziej istotne , że są już pierwsze wyroki sądów , w tym NSA które potwierdzają niezasadność pobierania przez Wody Polskie zawyżonych stawek za wodę z własnych ujęć. Potrzeba naszej aktywności, by stawiane przez wiązek uwagi do projektu ustawy znalazły uznanie legislatorów. 

Rozwój ogrodów wymaga prowadzenia inwestycji. Prezes OZ przedstawił Prezesa ROD im. Króla Leszczyńskiego w Lesznie, który uzyskał dotację w wysokości 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sieci wodociągowej w ROD. Jak się okazuje zdobycie takich pieniędzy nie jest trudne - konieczne jest składanie wniosków i współpraca z samorządem lokalnym. Prezes ROD podkreślił pomoc członka OZ Józefa Biernackiego, który przekazał mu dokumenty w sprawie możliwości dotacji.

O budżecie obywatelskim, jako o kolejnej szansie na pozyskanie środków na rozwój ogrodów mówił Jerzy Kucznerowicz – członek Rady, inspektor ds. inwestycji. Pomimo, że niektóre samorządy odmawiają możliwości pozyskania wsparcia w ramach budżetów obywatelskich, to takie stanowisko nie znajduje prawnego uzasadnienia. Trzeba więc podejmować działania, by także z tego źródła pozyskiwać środki na inwestycje, zwłaszcza w tych miastach i gminach, gdzie ogrody nie otrzymują wsparcia w trybie art. 17 ustawy o r.o.d. Biorąc pod uwagę cały Okręg ROD uzyskały dotacje na kwotę 2 700 000 zł, z czego ponad 1 000 000 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, po raz pierwszy przyznane ogrodom działkowym.

Do tematu wypowiedzieli się członkowie Rady: Beata Niepiekło-Bąk uzupełniła informację odnośnie działania dofinansowania w Rawiczu, gdzie ROD otrzymują dotację celowe. Zenon Król przekazał, że w ramach gminy Środa Wlkp. przewiduje się na rok następny 70 000 zł dla średzkich ROD.  W tym roku również ROD w Środzie otrzymały 76 000 zł. dotacji. Prezes Okręgu podziękował wszystkim życzliwym samorządom, które wspierały ogrody, a tym samym swoich mieszkańców, dla których ta pomoc przynosiła wymierne korzyści.

Kolejny temat omówiony przez Prezesa OZ stanowiły sprawy finansowe: składka, partycypacja i fundusz amortyzacyjny. Wysokość składki oraz partycypacji na rok następny nie ulega zmianie i wynosi odpowiednio 6 zł oraz 9 gr/m2 działki. Również podział partycypacji pozostaje bez zmian. Fundusz amortyzacyjny nie zostanie wprowadzony w roku 2021, bo działkowcy zobowiązani byliby do ponoszenia dodatkowych kosztów na inwestycje, co wydaje się niezasadne w obecnej sytuacji epidemicznej.

Głos na posiedzeniu Rady zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezes poinformował, że ok. 20 grudnia br. do ROD trafi Biuletyn Informacyjny zawierający wszystkie materiały z ostatniego posiedzenia KR. Będą to materiały do wykorzystania i dotarcie z informacją do działkowców. Co do sprawy z Wodami Polskimi na razie można liczyć, że zmienią decyzję i zakwalifikują ROD jako tereny rolne, co spowoduje zmniejszenie kosztów poboru wody o połowę. KZ PZD podjął również działania zmierzające do zwrotu środków przez Wody Polskie do ROD, które zostały pobrane przez ostatnie 3 lata. Prezes PZD uznał, że bardzo ważne jest propagowanie bioróżnorodności na działkach. Jest to trzeci Program PZD propagujący tradycyjne wykorzystanie działki z umiejętnością prawidłowej jej uprawy. Jest zamiar wydania dotychczasowych Programów Związkowych dotyczących uprawy działki w formie broszury opracowanej redakcyjnie, przeznaczonej dla instruktorów SSI i wyróżniających się działkowców. Ważne jest, aby działkowcy wracali do tradycyjnej formy wykorzystania działki, stosowali różnorodne rośliny na działce. Zasadność istnienia ROD w miastach to głównie pokazanie, że ogrody są nowoczesne i funkcjonują jako tereny zielone na korzyść wszystkich mieszkańców miast. Przykładem może być uświadamianie konieczności posiadania kompostowników na działkach. Prezes PZD złożył wszystkim spokojnych Świat Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Życzył nam wszystkim, aby sytuacja epidemiczna zakończyła się jak najszybciej i aby móc wrócić do normalnego trybu pracy i funkcjonowania.

Nowy Program PZD „Bioróżnorodność na działkach w ROD” przedstawiła główna specjalistka ds. ogrodniczych Magdalena Klessa-Kiec. Program porusza temat zagospodarowania i wykorzystania działki ROD w aspekcie działań ekologicznych i przyjaznych środowisku.  W najnowszym Programie PZD szczególnie zwrócono uwagę na działania, jakie może podjąć każdy działkowiec na swojej działce, przyczyniając się jednocześnie do zachowania bioróżnorodności i dobrej kondycji przyrodniczej użytkowanej przez siebie działki. Do takich działań należy stosowanie kompostownika, prowadzenie upraw wielogatunkowych, stosowanie rodzimych gatunków uprawnych, rezygnacja z chemicznych środków ochrony roślin, zakładanie budek lęgowych czy karmników dla ptaków oraz domków i ekohoteli dla owadów i pożytecznych ssaków. Utrzymaniu bioróżnorodności na działce sprzyja również uprawa roślin miododajnych, zakładanie łąk kwietnych zamiast trawnika oraz stosowanie upraw współrzędnych i płodozmianu. Zawarte w Programie „Bioróżnorodność na działkach w ROD” zagadnienia są ważne dla nas wszystkich i należy przekazywać je działkowcom do codziennego stosowania na działkach.

Nadchodzący rok 2021 będzie rokiem 40-lecia PZD, dlatego opracowany wstępny program obchodów. Prezes OZ przekazał, że przyjęto ogólne założenia obchodów, bowiem ich charakter będzie zależał od sytuacji epidemicznej w kraju.

Ocenę i wyniki kampanii sprawozdawczej w  Okręgu w 2020r. przedstawiła dyrektor biura OZ Agata Wróbel. Do czasu rozpoczęcia epidemii na terenie Okręgu Poznań odbyło się 11 walnych zebrań sprawozdawczych. W 85 (74 – bez powyższych)  ROD walne zebrania odbyły się na podstawie uchwały 120/20 KZ PZD (do 100 członków PZD). W 45 ROD zawieszono walne zebranie i powołano komisaryczne walne zebranie, w 44 ROD zebranie zostało skutecznie przeprowadzone. W 2 ROD odbyto konferencje delegatów – ROD Relaks Umultowo w Poznaniu, ROD Dolina Świętojańska w Rawiczu. 156 ROD odstąpiło od organizacji i przeprowadzenia walnego zebrania w roku 2020. Decyzje o wyborze konkretnego rozwiązania w zakresie walnego zebrania w roku 2020 nie miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie ogrodu i jego gospodarkę finansową. Wiele ROD z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego zdecydowało o organizacji zebrania ze względu na zwiększenie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i obowiązkiem zakupu kontenerów na odpady. Walne zebrania i konferencje delegatów zostały obsłużone przez członków zespołu w  127 ROD.

Zbiorcze preliminarze ROD Okręgu na rok 2020 po zakończonej kampanii sprawozdawczej omówiła główna księgowa Izabela Białasik, a opinię w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił Edmund Derwich. Preliminarze ocenione zostały we wszystkich ROD Okręgu i uznano wykonanie ich realizacji.

Główna księgowa OZ omówiła również organizację filii Ośrodka Finansowo-Księgowych. Na terenie Okręgu funkcjonują dwa Ośrodki Finansowo-Księgowe - w Poznaniu i w Lesznie. OFK w Poznaniu obsługuje 109 ROD - 21 676 działek, a w Lesznie 19 ROD z kolegium Leszno i Kościan - razem 2 970 działek. W pracy Ośrodka wykorzystywany jest program DGCS PZD System. Opłata za usługę finansowo-księgową na 2020 rok wynosi 14 zł od działki w stosunku rocznym. Na początku roku 2021 Okręgowy Zarząd podejmie uchwałę o powołaniu OFK w Gnieźnie, który docelowo będzie obsługiwał 28 ROD – 4 323 działki. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną KZ PZD przystał na odłożenie przystąpienia OD do OFK o rok – do 1 stycznia 2022 r. W dyskusji Zbigniew Mikołajczak - przedstawiciel z Wrześni deklarował utworzenie OFK we Wrześni. Pomieszczenie na biuro jest gotowe, problemem do rozwiązania jest pozyskanie do obsługi takiej liczy działek, by zagwarantować utworzenie stanowiska pracy..

W związku ze zbyciem działki w ROD przez członkinię OR Sylwię Kwietniewską stwierdzone zostało wygaśnięcie jej mandatu.

Okręgowa Rada podjęła 3 uchwały i Stanowisko w sprawie wdrażania Programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD”.

Kończąc obrady Prezes Okręgu podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia za pracę w 2020r, realizowaną w warunkach pandemii, co wymagało szczególnego trudu oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne dla działkowców i ich rodzin.

dr inż. Magdalena Klessa-Kiec

 

Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wdrażania Programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD”