Problem dzików w rodzinnych ogrodach działkowych Poznania coraz większy!

Skutki bytowania na terenie Poznania coraz większej liczy dzików odczuwają mieszkańcy, w tym działkowcy użytkujący działki w ROD. Działkowcy obawiają się o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych przebywających na działce, ale także dotkliwie odczuwają zniszczenia czynione przez dziki na działce i w uprawach.

Problem dostrzegają władze miasta, dlatego powołany został zespół ds. działań profilaktycznych Miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane. Celem działań profilaktycznych jest zniechęcenie dzików do przenikania i bytowania w terenach zurbanizowanych. Najistotniejszym zadaniem dla miasta stało się zlikwidowanie bazy żerowej dla dzików w mieście, którą stanowią źle zabezpieczone pojemniki z odpadami komunalnymi, a także nieszczelne grodzenia i zalegające spady owocowe w rejonach m.in. ogrodów działkowych. Głównym założeniem programu jest zwiększenie świadomości mieszkańców poprzez ich edukację i wspólne wypracowanie odpowiednich zachowań, mających ograniczyć przenikanie dzików w tereny zurbanizowane. Działania edukacyjne to m.in. rozlokowanie na terenie miasta tablic edukacyjno-informacyjnych, kolportaż ulotek oraz spotkania z mieszkańcami.

W ramach powyższych działań 16 września 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładu Lasów Poznańskich z zarządami poznańskich ROD, na których terenie problem dzików jest duży. Zarządy ROD zwróciły uwagę na niewystarczające działania ze strony jednostek samorządowych na zgłoszenia dotyczące przebywania dzików na terenie ogrodów działkowych. Zwrócono uwagę na duże koszty dla działkowców związane z założeniem nowego ogrodzenia, które zabezpieczałoby przed dzikami. Pracownicy Zakładu Lasów Poznańskich omówili trudność w ograniczeniu populacji dzików na terenie Poznania ze względu na niemożliwość prowadzenia odstrzału na terenie miasta, niemożliwość wywożenia wychwytywanych dzików ze względu na afrykański pomór świń, a także łatwy dostęp wysokokalorycznego pożywieni dla dzików na terenie miasta. Przedstawiciele Zakładu Lasów Poznańskich obiecali przekazać uwagi zarządów ROD na forum zespołu ds. działań profilaktycznych, rozważyć możliwość stosowanie zapór mechanicznych na terenie ogrodów działkowych, jakie już są stosowane w innych miejscach. Zwrócili się z prośbą do zarządów ROD o przekazywanie działkowcom informacji o konieczności zabezpieczania odpadów komunalnych i spadów owocowych na działkach, które stanowią łatwe i smaczne pożywienie dla dzików. Prosili o zwrócenie uwagi, że ludzie nie powinni dokarmiać dzików i nie utrudniać działań jednostek miejskich np. poprzez wypuszczanie dzików z pułapek do ich wychwytywania.

Magdalena Klessa-Kiec
główny specjalista ds. ogrodniczych
OZ PZD w Poznaniu