Przetargi

Informacja o przetargu nieograniczonym na:
Modernizację sieci energetycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
im. „Stare Ogrody” we Wrześni

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu

Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie o przetargu – gablota

Umowa - załącznik Nr 3 do SIWZ

Formularz ofertowy zał. Nr 1 do SIWZ

SIWZ do przetargu na modernizację sieci energetycznej

Przedmiar - modernizacja sieci energetycznej

Linie kablowe zasilające ogrody działkowe - dokumentacja wykonawcza

 ......................................................................................................................................

 

Informacja o wynikach przetargu.

 

                             Zarząd ROD „ Sierosław III ” w Pokrzywnicy informuje,

że do siedziby Organizatora w dniu 03 marca 2018 r. wpłynęły dwie oferty

na  ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na „ Modernizację sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na terenie sektorów I, II i III

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Sierosław III w Pokrzywnicy.

Etap IV i V – zamiana linii powietrznej na kablową ( podziemną ) ”.

Komisja w dniu 5.03.2018 r. dokonała wyboru wykonawcy wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybrano Wykonawcę:

 

Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych

inż. Jerzy Mingałło , 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Lipowa 9. 

 

 

Za Komisję ds. przetargów i nadzoru inwestycji energetycznych

 

Przewodniczący  Mieczysław Dubisz

Zarząd ROD „Sierosław III ”

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Polski Związek Działkowców                                                       

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

„ SIEROSŁAW III ” w Pokrzywnicy

  62 – 080 Sierosław

ul. Pokrzywnicka

Dane kontaktowe:

tel. 512-511-961

e –mail: stanislawdzialki@wp.pl

tel. 693-846-631

e –mail:mietek1946@op.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

Modernizację sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na  terenie sektorów I, II i  III

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Sierosław III ” w Pokrzywnicy.

 Etap IV i V – zamiana linii napowietrznej na kablową.

 więcej

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

 KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

  1. 1.      Tryb zamówienia:

- przetarg nieograniczony.

 

  1. 2.      Nazwa przedmiotu zamówienia:

- ,, Budowa budynku administracyjno-socjalnego świetlicy działkowej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Bielniki w Poznaniu’’.

 

 

  1. 3.      Data i godzina otwarcia ofert:

- 30 czerwca  2017 roku godz.13.30.

 

  1. 4.      Komisja przetargowa:

1. Przewodniczący – Przemysław Rybarczyk.

2. Członek- Henryka Rożnowska

      4. Członek-  Lidia Gucka

      5. Członek- Anna Kuluszczyńska

      6. Członek- Leszek Tomaszczyk

 

5.  Przebieg otwarcia ofert.

   1.   Przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:

     - publikacji przetargu,

     - składzie komisji przetargowej,

     - kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania , która wynosi:

                                                             450 000,00 zł.

     - ilości złożonych ofert.

  2. Otwarcia dokonano w siedzibie ROD Bielniki w Poznaniu , Droga Dębinska 25

  3. Po upływie wymaganego terminy innych ofert nie złożono.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 30 czerwca 2017 roku do  godz.13:00 złożono następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena

/brutto/

 

Okres gwarancji

w miesiącach

Uwagi

 

1

 

UB Szałata sp. z o.o. i Usługi Budowlane Wiesław Szałata

493867,20

36

-

2

 

OPTADOM Maciej Sierzchuła – Projekty i Obsługa Inwestycji

448866,27

36

-

3

AN – BUD Budownictwo Ogólne

449936,46

36

 

 

 

6. Komisja przetargowa powołana przez Zarząd ROD „Bielniki” działając zgodnie z wytycznymi  Uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku      Działkowców z dnia 1 października 2015 r na swoim posiedzeniu stwierdza:

 

  1. Firma UB Szałata sp. z o.o. i Usługi Budowlane Wiesław Szałata złożył ofertę na kwotę wyższą niż deklarowana kwota przez zamawiającego co dyskwalifikuje do udziału w przetargu.

 

  1. Firma OPTADOM Maciej Sierzchuła – Projekty i Obsługa Inwestycji oraz AN – BUD Budownictwo Ogólne spełnia wszelkie warunki do udziału w przetargu.

 

 

  1. Według kryteriów i sposobu oceny ofert zawartych w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetarg wygrała Firma OPTADOM Maciej Sierzchuła – Projekty i Obsługa Inwestycji z punktacją ogólną 99,60 pkt.

 

  1. Firma AN – BUD Budownictwo Ogólne otrzymała 92,59 pkt

 

 

 

Podpis przewodniczącego Komisji

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy im. Józefa Chociszewskiego

60-277 Poznań ul. Grochowska 1

 

Informuje, że  II pisemny przetarg nieograniczony na modernizację sieci elektrycznej oraz oświetlenia terenu w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Józefa Chociszewskiego w Poznaniu został rozstrzygnięty.

 

Przetarg wygrała firma AMW INSTALACJE Sp. z o.o. z Poznania ul. Wołczyńska 18.


OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
BIELNIKI
w Poznaniu ul. Droga Dębińska 25

Dane kontaktowe:

Tel. 516 070 073
       500 058 430
 e-mail  rodos.bielniki@gmail.com

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
Budowę budynku administracyjno-socjalnego  świetlicy działkowej
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Bielniki w Poznaniu

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:
a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
zwanej dalej ustawą.
b) Uchwały Nr 6/XXIV/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie
inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Szczegółowe informacje na temat przetargu zamieszczone są na stronie: http://www.poznan.pzd.pl/ w zakładce:

-   Informacje

-   Przetargi ogłoszone przez OZ- http://www.poznan.pzd.pl/informacje.php?body=article&name=przetargi-w-oz&lang=pl