Przypomnienie o terminie złożenia oświadczenia w sprawie zamrożenia cen prądu dla ROD w roku 2023

 

Sejm przyjął 7 października 2022 roku ustawę przewidującą zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku. Wielkość pakietu niżej ceny  przypadającą na ROD uzależniona jest  od ilości działek. Ustawa wprowadziła zasadę, że wielkość pakietu dla ROD będzie odpowiadała iloczynowi 250 kWh i liczby działek w ROD. Aby korzystać z energii elektrycznej w niższej cenie zarządy ROD zobowiązane są do złożeni stosownego oświadczenia. Oświadczenia można dostarczyć do dostawcy prądu na piśmie (w postaci papierowej) osobiście lub przesyłając pocztą albo złożyć je w formie elektronicznej. Oświadczenie składane w formie elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzonym dowodem osobistym z warstwa elektroniczną.

Zwracamy uwagę, iż oświadczenie należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r.

W wzór oświadczenia jaki należy złożyć do Enei – OŚWIADCZENIE.

Wzory innych oświadczeń innych dostawców energii do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej danej firmy  lub ze strony www.pzd.pl

http://pzd.pl/artykuly/27090/188/Tanszy-prad-dla-ROD---wzory-wnioskow.html