Spotkanie przedstawicieli PZD z władzami Miasta Gniezna

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD – Pana Zdzisława Stankowiaka – członka Okręgowego Zarządu PZD, Agaty Wróbel – dyrektor Biura Okręgu, Anny Sochy – inspektora ds. terenowo prawnych Okręgu z Prezydentem Miasta Gniezna Panem Tomaszem Budaszem oraz Zastępcą Prezydenta Panią Joanną Śmigielską. Tematem spotkanie było zagrożenie dla ogrodów działkowych w związku z nowelizacją przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.  Uczestnicy spotkania przedstawili Prezydentowi aktualny stan zapisów planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie miasta Gniezna.  Na 21 rodzinnych ogrodów działkowych tylko 14 z nich zapisanych jest planie jako zieleń działkowa, pozostałe ROD (7) widnieją w zapisie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna.  Władze Miasta przyjęły ze zrozumieniem uwagi PZD dotyczące bezpieczeństwa ogrodów działkowych oraz zapewniły, że wszystkie ROD na terenie Gniezna mają zapewniony bezpieczny byt. Urząd Miasta docenia istnienie ogrodów działkowych jako ważnego elementu krajobrazu miasta, corocznie także wspiera finansowo rozwój infrastruktury ogrodowej w poszczególnych ROD.

Kolejnym tematem poruszonym z podczas spotkania była budowa nowego ogrodu działkowego w Gnieźnie. Władze Miasta już w okresie epidemii koronawirusa, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na działki wśród społeczeństwa oraz uwzględniając wnioski Okręgu PZD w Poznaniu zdecydowały o utworzeniu w Gnieźnie nowego ogrodu działkowego. Nowy ogród działkowy powstanie prawdopodobnie już w 2024 r., a zlokalizowany będzie przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Władze Miasta zdecydowały o sfinansowaniu budowy ogrodu, na którym zlokalizowane 154 działki rodzinne. Teren ogrodu działkowego zostanie ogrodzony, przylegać do niego będą miejsca postojowe, a do działek doprowadzona zostanie sieć wodociągowa oraz sieć elektryczna. Przedstawiciele PZD podczas spotkania wyrazili chęć współuczestniczenia w tworzeniu nowego ogrodu działkowego i wyrazili wdzięczność za inicjatywę Urzędu w kierunku rozwoju ogrodnictwa działkowego na terenie naszego Okręgu.

 

Agata Wróbel
Dyrektor Biura Okręgu