Spotkanie z posłem Bartłomiejem Wróblewskim

W dniu 20 listopada 2023 r. członek Okręgowego Zarządu PZD Henryk Piotrowski wraz z Dyrektor Biura Okręgu Agatą Wróbel odbyli spotkanie z posłem na Sejm RP Panem Bartłomiejem Wróblewskim. Tematem spotkania było zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych związane ze znowelizowaną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2023 roku  ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych. Uczestnicy spotkania przedstawili Panu Posłowi problemy jakie stwarzają  dla rodzinnych ogrodów działkowych zapisy  w projekcie rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu sporządzenia planu ogólnego gminy. Poinformowali, że w 13 strefach planistycznych rozporządzenia ogrody działkowe uwzględniono tylko w 2 strefach co ograniczy umiejscowienie  ROD w planie ogólnym  gminy. Przekazano również Panu posłowi, że około 40 % ROD w kraju ujawnionych jest w planach, jako zieleń działkowa. Projekt rozporządzenia, które może wykluczyć ogrody działkowe z możliwości ujawniania w planach miejscowych, dotyczy ok. 60% ROD. Wskazano też na skalę problemu na ternie miasta Poznania, gdzie tylko 26 rodzinnych ogrodów działkowych wpisanych jest w planie zagospodarowania przestrzennego miasta jako zieleń działkowa. Poseł Bartłomiej  Wróblewski zadeklarował podjęcie interwencji w Ministerstwie w zakresie zmiany zapisów projektowanego rozporządzenia. Poprosił o wskazanie oczekiwań Związku w zakresie Projektu rozporządzenia, które przedstawi w Ministerstwie.

 

Agata Wróbel

Dyrektor Biura Okręgu