Stanowisko OR PZD w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wdrażania Programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD”

Stanowisko
Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wdrażania Programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD”

Program „Bioróżnorodność na działkach w ROD”, przyjęty przez Krajową Radę PZD 3 grudnia br., stanowi dopełnienie dotychczasowych Programów Związkowych, tj. „Otwarty Program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” oraz „Otwarty Program klimatyczny PZD”, poruszających temat zagospodarowania i wykorzystania działki ROD w aspekcie działań ekologicznych i przyjaznych środowisku.  W najnowszym Programie PZD szczególnie zwrócono uwagę na działania, jakie może podjąć każdy działkowiec na swojej działce, przyczyniając się jednocześnie do zachowania bioróżnorodności i dobrej kondycji przyrodniczej użytkowanej przez siebie działki. Do takich działań należy stosowanie kompostownika, prowadzenie upraw wielogatunkowych, stosowanie rodzimych gatunków uprawnych, rezygnacja z chemicznych środków ochrony roślin, zakładanie budek lęgowych czy karmników dla ptaków oraz domków i ekohoteli dla owadów i pożytecznych ssaków. Utrzymaniu bioróżnorodności na działce sprzyja również uprawa roślin miododajnych, zakładanie łąk kwietnych zamiast trawnika oraz stosowanie upraw współrzędnych i płodozmianu.

Program „Bioróżnorodność na działkach w ROD” należy ująć w całości dotychczasowych działań i Programów przyjętych w PZD. Zawarte w Programie „Bioróżnorodność na działkach w ROD” zagadnienia są ważne dla nas wszystkich i należy przekazywać je działkowcom do codziennego stosowania na działkach. Ważna rolę we wdrażaniu programu odgrywają zarządy ROD, do których docierają Związkowe materiały informacyjne, takie jak broszury, ulotki czy plakaty tematyczne. Rolą zarządów ROD jest docieranie bezpośrednio do działkowców z wydawnictwami Związkowymi. ROD powinny wykorzystać swoje strony internetowe oraz media społecznościowe do publikowania treści zawartych w Programie. Do propagowania Programu niezbędne jest zaangażowanie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, którą stanowią osoby przygotowane merytorycznie w wiedzę ogrodniczą. W ROD, w których dotychczas nie działają instruktorzy, trzeba powołać nowych, bowiem zadania ujęte w Programie wymagają pasji i zaangażowania, aby wiedzę w nim zawartą przekazywać pozostałym działkowcom.

Sytuacja epidemiczna w kraju spowolniła i ograniczyła działania w wielu aspektach naszego życia. Warto jednak zaplanować kampanie oświatowo-informacyjne dla działkowców na temat treści Programu, które będą możliwe do realizacji w sprzyjających warunkach. Wielu działkowców na pewno skorzysta z konkretnej wiedzy, przekazywanej w sposób kompetentny, ale w praktycznym ujęciu problemu możliwości takiego użytkowania działki, aby nie tylko nie szkodzić środowisku, ale budować przyjazne mu otoczenie.

Pamiętajmy, że ROD jako liczne tereny zielone maja istotne znaczenie w przestrzeni miast. Zachowanie charakteru ogrodów w miastach, jako ich zielonych płuc, jest zadaniem najważniejszym, bowiem zasadność funkcjonowania ROD w miastach jest często postrzegane właśnie w kontekście ich ekologicznego znaczenia. Zadaniem wszystkich działkowców jest pamiętać i dbać o zachowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako zielonych enklaw, zasobnych w różnorodność gatunkową.

OKRĘGOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
W POZNANIU