W Poznaniu o przyszłości ogrodów

Trwa dyskusja  na temat zapewnienia bezpieczeństwa rodzinnym ogrodom działkowym po nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym. W  Urzędzie Miasta odbyło się 28 listopada br. spotkanie prezesa Okręgu Zdzisława Śliwy z wiceprezydentami Poznania Jędrzejem Solarskim i Bartoszem Gussem. W spotkaniu udział wzięli także: dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Natalia Weremczuk, zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Gerard Hajgelman oraz pracownicy Okręgu: inspektor do spraw terenowo prawnych Anna Socha i inspektor do spraw inwestycji Tomasz Sosnowski.

Głównym tematem spotkania było omówienie sytuacji 86 poznańskich ogrodów działkowych w świetle nowego zagrożenia wywołanego zmianą prawa. Po przedstawieniu obaw działkowców o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych, dla których nie uchwalono jeszcze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego głos w dyskusji zabrała dyrektor MPU Natalia Weremczuk.

Przedstawiła plany miasta Poznania dotyczące przygotowań do opracowania planu ogólnego gminy i stwierdziła, że miasto nie zamierza dokonywać jakichkolwiek zmian dotyczących przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych, które odbiegały by od przyjętej strategii rozwoju miasta i zapisanej w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Przedstawione zostały informacje o potrzebie zachowania większości rodzinnych ogrodów działkowych, co wynika zapotrzebowania społecznego i roli jaką spełniają w życiu mieszkańców miasta. Stwierdzono że miasto dołoży starań, aby dla szczególnie newralgicznych terenów uchwalić do czasu wejścia w życie planu ogólnego gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gwarantujące dalsze funkcjonowanie ogrodów. Przedstawione zostały także perspektywiczne plany koniecznych relokacji ogrodów, położonych na terenach dla których przewidziano inne funkcje, głownie  na potrzeby transportu, rozbudowę lotniska i zabudowę. W planach przewiduje się także  wydzielenie nowych terenów z funkcją zieleni działkowej miedzy innymi w  Naramowicach, Kobylepolu, Głuszynie, Minikowie i Sypniewie. To szansa nie tylko dla przenoszonych ogrodów ale także dla nowych terenów dla mieszkańców Miasta.

Wiceprezydenci Poznania potwierdzili wolę  realizacji omówionych planów oraz dalszego wspierania rozwoju ogrodnictwa działkowego w mieście. Pan Jędrzej Solarski zapowiedział wsparcie finansowe dla ogrodowych inwestycji w  2024 w kwocie 1 miliona zł  oraz dalsze wspieranie działalności Stowarzyszenia  Kultura i Zdrowie w ROD. Wiceprezydent Bartosz Guss odpowiadał na pytania dotyczące uchwały krajobrazowej obligującej ogrody działkowe do wymiany betonowych ogrodzeń na ogrodzenia ażurowe. Zapowiedział, że Miasto po otrzymaniu od Związku pełnej informacji o skali  koniecznej wymiany ogrodzeń opracuje plan m.in. wsparcia finansowego tego zadania, które powinno być rozłożone w czasie oraz ewentualnego zmniejszenia zakresu koniecznej przebudowy ogrodzeń ograniczonej do usytuowanych przy głównych arteriach komunikacyjnych. Ustalono też sposoby współdziałania na rzecz skutecznego usuwania jeszcze istniejących tablic reklamowych z terenów ogrodów działkowych.

Odbyte spotkanie potwierdziło, że także w dużym mieście można rozmawiać z władzami samorządowymi o potrzebach ogrodów działkowych i uzyskiwać gwarancje ich wsparcia i dalszego rozwoju. A najbardziej bolesne dla niektórych ogrodów działkowych, ale konieczne z punktu widzenia rozwoju miasta, relokacje będą odbywać się tylko w ostateczności i na warunkach zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu

zdjęcia: Anna Socha