Wesprzyj walkę o utrzymanie ROD na Winiarach

W dniu 17 listopada 2020 roku, na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddziału I w Poznaniu z 21 grudnia 2018 r., o sporządzenie mpzp dla działki nr 65, arkusz 30, obręb Golęcin i przeznaczenie jej zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz po analizie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Rada Miasta Poznania zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Piątkowskiej, Szydłowskiej, Sokoła i Koronnej” w Poznaniu. ZUS uzasadnił wniosek planowanym przeprowadzeniem regulacji prawnej nieruchomości. Obecnie wskazana nieruchomość użytkowana jest jako rodzinne ogrody działkowe. 

Rodzinny Ogród Działkowy im. gen. H. Dąbrowskiego został założony w 1930 roku i jest jednym z najstarszych ogrodów w Okręgu Poznań.

Zgodnie z procedurą sporządzenia mpzp, MPU ogłosiło I etap konsultacji społecznych, w których Zarząd ROD, działkowcy oraz Okręgowy Zarząd wystąpili z wnioskiem o utrzymanie terenów zieleni działkowej dla obszaru zajmowanego przez ROD im. Dąbrowskiego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania, obszar zajmowany przez ROD w 75% stanowi zieleń działkową, natomiast dla pozostałych 25% dokument przewiduje zabudowę mieszkaniową i usługi.

Jednakże w jedności siła, dlatego mieszkańcy Winiar postanowili pomóc w utrzymaniu ostatniej ostoi zieleni w rejonie i przygotowali petycję w tej sprawie. Pomimo zakończenia I etapu konsultacji, podpisy nadal są zbierane, gdyż będą stanowiły pomoc w kolejnych etapach uchwalania mpzp.

 

Jeśli chcesz pomóc ocalić ogród przed likwidacją złóż swój podpis:

https://www.petycjeonline.com/a/305543

- Utrzymanie terenów zielonych na Winiarach