Wielkopolska Konferencja Ogrodów Działkowych

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych z terenu całej Wielkopolski brali udział w zorganizowanej przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego Wielkopolskiej Konferencji Ogrodów Działkowych, która odbyła się w 5 odsłonach w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.  Podczas konferencji dokonano podsumowania dotychczasowych form wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych oraz przedstawiono nowe możliwości wsparcia w ramach różnorodnych programów finansowanych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. Poznańskie spotkanie, które odbyło  się 8 marca w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego zgromadziło przedstawicieli ogrodów działkowych z terenu Poznania, powiatu poznańskiego , Gniezna, Śremu, Szamotuł i Wrześni. 

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Marszałka Krzysztofa Grabowskiego, który przypomniał narodziny idei wsparcia ogrodów, która zrodziła się na pamiętnej Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r., która zaowocowała podjęciem uchwały umożliwiającym wspierani e rozwoju ogrodów działkowych ze środków budżetu Województwa. Następnie podsumował dotychczasowe działania Urzędu  Marszałkowskiego za  lata 2020 -2022, kiedy rodzinne ogrody działkowe z terenu całej Wielkopolski otrzymały wsparcie finansowe  na inwestycji ogrodowe w kwocie około 8,4 milionów zł.  Z przekazanych grantów  modernizowano sieci wodociągowe budowano nowe ogrodzenia ogrodów działkowych, naprawiano i budowano nawierzchnie dróg i alejek ogrodowych.  Ogrody z terenu Okręgu w Poznaniu  otrzymały w tym czasie wsparcie w kwocie 4,6 miliona zł.

Marszałek poinformował także, że  Zarząd Województwa podjął już uchwałę o rozdziale środków na rok bieżący w kwocie 2,7 miliona zł, z której do 32 ogrodów Okręgu trafi 1,32 miliona zł. Wystąpienie Pana Marszałka przyjęte zostało z ogromnym uznaniem i wdzięcznością, gdyż przyznane środki pozwoliły na poprawę infrastruktury ogrodowej i poprawiły warunki  wypoczynku działkowców i lokalnej społeczności, korzystającej z terenów ogrodów działkowych.

Następny mówca -  dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Jakub Sadowski Przypomniał zasady finansowania ogrodów oraz rozliczania grantów. Zilustrował też za pomocą prezentacji medialnej efekty wsparcia pokazując na slajdach efekty prowadzonych inwestycji w wielu ogrodach działkowych.

Dyrektor Paweł Zbierajewski z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kolejnej prezentacji omówił nowe programy wsparcia różnych inicjatyw, jak np.  Program ograniczania marnowania żywności w Wielkopolsce w latach 2021-2025, Program retencjonowania wody „Deszczówka”  oraz  program wspierający działania pszczelarzy z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Dyrektor Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Małgorzata Knapczyk  przedstawiła program u „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, którego celem  jest  zachowanie i zwiększenie terenów zielonych, poprawa jakości wód, wykorzystanie na większą skalę odnawialnych źródeł energii i eliminacja zanieczyszczenia środowiska. W ramach programu można było znaleźć także nowe propozycje dla ogrodów działkowych .  Jeżeli właścicielem gruntu na której znajduje się Rodzinny Ogród Działkowy jest uprawniona Jednostka Samorządu Terytorialnego to wnioskodawcą będzie gmina albo powiat. Natomiast faktycznym beneficjentem może być również Rodzinny Ogród Działkowy. W tym przypadku zgłoszone zadanie musi być realizowane tylko na terenie obejmującym część wspólną np. świetlica, droga, chodnik,  plac zabaw. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na charakter przedsięwzięcia biorąc w szczególności pod uwagę kryterium dostępności. Przykładowe realizacje: melioracja rowów, ścieżka edukacyjna, fotowoltaika na dachu świetlicy lub innej instytucji kultury, zielony plac zabaw,  lampy solarne na terenach wspólnych, studnie itd.

W imieniu działkowców prezes Okręgu Zdzisław Śliwa podziękował Marszałkowi Grabowskiemu, a za jego pośrednictwem Zarządowi Województwa, za udzielane wsparcie, które dla innych regionów kraju może być  nadal wzorem do naśladowania i które wskazuje , że ogrody działkowe w Wielkopolsce są doceniane i rozwijane. Prezes Okręgu podkreślił, że inwestycje są doceniane przez działkowców, bo pomoc finansowa udzielana przez Urząd pomaga je prowadzić  oraz chroni często skromne budżety rodzin, które w ten sposób oszczędzają swoje wydatki. Działkowcy  wyrazili swoją wdzięczność przekazując Panu Marszałkowi podziękowania na piśmie oraz bukiet kwiatów. Prelegenci otrzymali albumy prezentujące poznańskie ogrody działkowe. Konferencje zakończono poczęstunkiem  uczestników i rozmowami kuluarowymi.

Tekst: dr Zdzisław Śliwa

Zdjęcia Andrzej Górczyński