X Okręgowy Zjazd Delegatów obradował w Poznaniu

Najważniejsze w życiu Okręgu wydarzenie, jakim jest odbywający się, co 4 lata, Okręgowy Zjazd Delegatów obradował 15 czerwca 2019 r. w Poznaniu. Otwarcia obrad dokonał Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa, który po wprowadzeniu sztandarów Okręgu PZD i odegraniu Hymnu Państwowego i Hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita” powitał delegatów, gości i członków ustępujących władz Okręgu. Zdzisław Śliwa szczególnie serdecznie powitał Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Wśród gości Zjazdu byli m.in. posłowie na Sejm RP Krzysztof Paszyk i Tadeusz Dziuba oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański. Przybyli także samorządowcy z miast, które tworzą dobrą atmosferę dla rozwoju ogrodnictwa działkowego. Następnie wręczono odznaczenia związkowe, medale 120-lecia ogrodnictwa działkowego i podziękowania władzom samorządowym. Odznaką „Za zasługi dla PZD” prezes Związku uhonorował Posła Krzysztofa Paszyka oraz zasłużonych prezesów ROD: Wiktora Ratajczaka z ROD Nowy Młyn i Romana Walorka z ROD Tramwajarz. Medal 120 – lecia PZD został wręczony Panu Wiesławowi Szczepańskiemu. Samorządowcy otrzymali także pisemne podziękowania za wspieranie ogrodów działkowych w swoich miastach.

Ustępujący Prezes Okręgu zaproponował delegatom, by Zjazdowi przewodniczyli Zenon Brzozowski i Robert Klimaszewski. Następnie powołano Prezydium Zjazdu i wybrano na sekretarza Teresę Lorenz. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych m.in. Sylwestra Chęcińskiego. Henryka Cieślika i Franciszka Tomczaka. Po wyborach komisji zjazdowych Referat sprawozdawczo – programowy Okręgowej Rady PZD w Poznaniu przedstawił Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa. W referacie przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia Okręgu, w tym działania na rzecz dalszego rozwoju ogrodów działkowych, ocenę funkcjonowania Związku i Okręgu w warunkach nowej ustawy o ogrodach działkowych. Podkreślił m.in., że istnieje ciągłe zapotrzebowanie na działki, które dowodzi, że ogrody działkowe tak jak były potrzebne w przeszłości, tak są potrzebne obecnie i z całą pewnością będą potrzebne w przyszłości.  Ogrody działkowe w swej zdecydowanej większości funkcjonują w ramach stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców. Ta największa i najprężniej działająca organizacja polskich działkowców systematycznie podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego terenów użytkowanych przez ROD i poprawy stanu zagospodarowania ogrodów. Związek tworzy warunki dla dalszego ich rozwoju, kreuje nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu ogrodów, ciągle inspiruje do poprawy standardów życia w rodzinnych ogrodach działkowych. Takie programy jak „Unowocześnianie infrastruktury ROD – ROD XXI wieku”, „Otwarty Program Rozwoju ROD”, „Otwarty Program Rozwoju Społecznego”, „Program budowy siedzib dla zarządów ROD” i wreszcie „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” ożywiły działalność w wielu ogrodach działkowych i przyczyniły się do poprawy warunków ich funkcjonowania. Dużo miejsca w referacie poświecono współpracy z samorządami, które efektywnie wspierają rozwój ogrodów działkowych budżetowymi dotacjami.  Jest to przede wszystkim sukces kolegiów prezesów, które doprowadziły do uruchomienie możliwości finansowania rozbudowy infrastruktury ogrodowej z budżetów gmin, co wynika z art.17 ustawy o ROD. Z satysfakcją odnotowano, że zarówno samorząd Miasta Poznania oraz inne samorządy miejskie i gminne coraz szczodrzej pomagały naszym ogrodom. Dla przykładu, o ile w latach poprzednich wysokość uzyskiwanych dotacji wahała się w granicach 50 000 zł rocznie, to już w roku 2018 z  pomocy zewnętrznej w postaci dotacji do rozwoju infrastruktury ROD skorzystały 33 ogrody działkowe na łączną kwotę 665 000zł. Nawiązywanie bliskich kontaktów z prezydentami, burmistrzami i wójtami oraz z radnymi dało dobre rezultaty. I jest to nadzieja także na przyszłość, że ta polityka będzie kontynuowana. Z drugiej strony podkreślano, że ogrody będą coraz szerzej otwierać się na potrzeby lokalnych społeczności, oferować wykorzystanie posiadanej bazy, organizować przedsięwzięcia edukacyjne i proekologiczne dla młodzieży, tworzyć warunki dobrego wypoczynku seniorom itp. Prezes Okręgu mówił także o problemach, z którymi boryka się Okręg, a więc o zamieszkiwaniu na ogrodach, samowolom budowlanym, słabego zagospodarowania niektórych małych ogrodów, które borykają się z brakiem środków finansowych.  Na zakończenie referatu Prezes Okręgu przedstawił główne tezy zawarte w Programie działania na nadchodzącą kadencję podkreślając, że jest to program bogaty, ale też ciągle otwarty i będzie uzupełniany o nowe pomysły działania.

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z działalności za okres kadencji przedstawiła przewodnicząca OKR Dorota Zerba. Zgłosiła też wniosek o udzielenie absolutorium Okręgowemu Zarządowi  PZD.

Po wygłoszeniu sprawozdań głos zabierali goście Zjazdu i delegaci.: Tomasz Piechocki - z ROD Świerszcza w Pobiedziskach poruszył temat zalania 14 działek w 2017 prosząc o wsparcie finansowe. Przewodniczący Sejmiku Wiesław Szczepański zapewnił o wsparciu Sejmiku dla ogrodów działkowych, zapowiedział prace nad strategia regionu, do których zostaną zaproszeni działkowcy. Poseł Krzysztof Paszyk podziękował za wspaniałą wielkopolską robotę, za inicjatywy dla seniorów, za współpracę z samorządami.  Radna Miasta Poznania - Lidia Dudziak powiedziała, że Poznań pomaga ogrodom i będzie to robić w przyszłości. Przykładem jest 500 tysięcy złotych na infrastrukturę ogrodów przyznaną w 2019r.  Michał Powałowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gniezno poinformował o przyznaniu lokalu tamtejszemu kolegium prezesów ROD.  W imieniu zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Katarzyny Kierzak-Koperskiej głos zabrał dyrektor Gerard Hajgelman, który złożył gratulacje działkowcom i podziękowania za pracę. Andrzej Arcimowicz z ROD Zakątek mówił o ekologii na działce – bez metali ciężkich, o konieczności badania próbek ziemi, ziołach na działce. Przedstawił także propozycja stworzenia biur zarządzających dla małych ROD na wzór OFK. Jan Molski – z Obornik mówił o potrzebie szkolenia dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD.   Barbara Czapla przedstawiła działania Komisji Polityki Społecznej oraz Stowarzyszenia Kultura i Zdrowie w ROD, której ostatnim efektem jest organizacja na terenach ROD „Białych Sobót”. Edmund Derwich apelował o właściwe wykorzystanie w ogrodach funduszy oświatowych. Głos zabierali także: Zenon Brzozowski, Jerzy Kucznerowicz, Czesław Eliks i Ewa Rowińska. O konkursach: ROD roku 2019 i Wzorowa Działka mówił Józef Kasprzak. Poseł na Sejm Tadeusz Dziuba podziękował za zaproszenie i stwierdził, że ogrody są potrzebne i powinny się rozwijać.

 Prezes PZD Eugeniusz Kondracki dziękował samorządom za docenianie ogrodnictwa działkowego i potrzebie tworzenia wzajemnych dobrych relacji miedzy partnerami. Przedstawił także efekty działania Związku na drodze stanowienia przez Parlament prawa korzystnego dla działkowców, Poparł wniosek szkolenia nowych, młodych członków zarządów. Zalecał korzystanie z wydawnictw PZD. Gratulował urządzenia nowej siedziby Okręgu. Prosił Okręg o wsparcie dla ROD Świerszcza w Pobiedziskach. Nowa ustawa śmieciowa jest korzystna dla nas – powiedział Prezes. Ustosunkował się też do proponowanych zmian prawa budowlanego w odniesieniu do altan. Prezes PZD podziękował za inicjatywy podejmowane przez Okręgowy Zarząd, jego komisje problemowe, zarządy Ogrodów, za kultywowanie wielkopolskich tradycji ogrodnictwa działkowego. 

 

Po wysłuchaniu referatów i bogatej dyskusji Zjazd przyjął uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady za okres kadencji, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie PZD. Następnie podjęto uchwałę w sprawie ilościowego składu organów władz okręgowych Związku ustalając, ze Okręgowa Rada liczyć będzie 39 osób, a Okręgowa Komisja Rewizyjna – 11 osób.

Kolejnym ważnym punktem obrad były wybory nowych władz Okręgu. Przewodniczący Komisji Wyborczej Jerzy Kucznerowicz przedstawił listę kandydatów do władz okręgowych PZD i 17kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Przedstawione kandydatury uzyskały pełne poparcie delegatów. W przerwie obrad odbyły się pierwsze posiedzenia Okręgowej Rady I Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  Prezesem Okręgu został wybrany ponownie Zdzisław Śliwa, wiceprezesami Robert Klimaszewski, Barbara Czapla i Zenon Brzozowski. Sekretarzem Okręgu została Teresa Lorenz, a skarbnikiem Aneta Wicher. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano Dorotę Zerbę.

W ostatniej części obrad przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Jan Molski przedstawił, a Zjazd przyjął uchwały: w sprawie programu działania Okręgu i w sprawie znaczenia działań jednostki krajowej PZD dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zjazd przyjął też stanowiska:

•  w sprawie prawidłowego i skutecznego zarządzania w rodzinnych ogrodach działkowych,
•  w sprawie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin,
• w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,
• w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi.

Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa podziękował Prezesowi Związku, gościom Zjazdu i delegatom za uczestnictwo w obradach. Wyprowadzenie sztandarów Okręgu PZD zakończyło X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Poznaniu.

Tekst: Zdzisław Śliwa,

Zdjęcia: Mieczysław Dubisz