Znaczenie terminów wskazanych w oświadczeniu o wypowiedzeniu dzierżawy działkowej

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (DZ.U. z 2014r., poz.40)  stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

2) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

3) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

Dla skuteczności wypowiedzenia dzierżawy działkowej nie jest istotne błędne określenie daty z ją wywołuje ono skutek w postaci rozwiązania umowy. Inaczej mówiąc jeśli w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej wskażemy konkretną datę upływu terminu wypowiedzenia (datę rozwiązania umowy dzierżawy działkowej) przy uwzględnieniu zasady wypowiedzenia umowy na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, sam fakt doręczenia działkowcowi tego oświadczenia w następnym miesiącu nie powoduje bezskuteczności tego oświadczenia.

Dla przykładu:

Zarząd wypowiada umowę dzierżawy działkowej uchwałą z dnia  17 kwietnia 2020r. W uchwale i oświadczeniu o wypowiedzeniu dzierżawy działkowej zarząd wskazuje datę rozwiązania umowy jako 31 maj 2020r. Wypowiedzenie uzyskuje akceptację przez OZ PZD i

następnie zostaje wysłane do działkowca przesyłką poleconą którą działkowiec odbiera po podwójnym awizowaniu w dniu 11  maja 2020r. Umowa dzierżawy działkowej ulega rozwiązaniu w dniu 30 czerwca 2020r.

Trzeba podkreślić, że oświadczenie o wypowiedzeniu dzierżawy działkowej wywiera skutek w terminie określonym w ustawie i liczone jest zawsze od dnia faktycznego doręczenia tego oświadczenia działkowcowi. Zatem skutek wypowiedzenia (rozwiązanie umowy) następuje w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym dokonano doręczenia. Błędne określenie tej daty w oświadczeniu o wypowiedzeniu dzierżawy działkowej nie powoduje jego bezskuteczności. 

Jak wskazał Sąd Okręgowy w Poznaniu cyt.: „(…) Prawidłowe oznaczenie w wypowiedzeniu daty na jaką w jego wyniku dojdzie do wygaśnięcia prawa do działki nie jest warunkiem konstrukcyjnym wypowiedzenia od którego ustawodawca uzależnia jego skuteczność” (wyrok SO w Poznaniu z dnia 21 lutego 2020r. sygn. akt XV Ca 1087/19).