Podstawowe wzory dokumentów

 

Dla działkowców:

umowa przeniesienia praw do działki

wniosek działkowca do zarządu ROD o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

zamiana praw do działek w ROD

deklaracja członkowska

wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej

oświadczenie o wstapieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu

wniosek małżonka o ustanowienie prawa do działki

umowa dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem

deklaracja członka wspierającego

 

Dla zarządów:

wykaz nowych działkowców

umowa dzierżawy działkowej

aneks do umowy dzierżawy działkowej po zmianie planu zagospodarowania

uchwała Walnego Zebrania ws. zmiany planu zagospodarowania ROD

uchwała zarządu ROD w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki

uchwała zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki z waznych powodów

uchwała zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki z powodu wskazania przez zarząd ROD innej osoby

oświadczenie zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki

uchwała zarządu ROD w sprawie ustanowienia prawa do działki

uchwała zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD

wniosek współmałżonka o zawarcie umowy dzierżawy działkowej

umowa dzierżawy działkowej zawarta ze współmałżonkiem działkowca

uchwała zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem

uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej  z Zarządem ROD

uchwała o wypowiedzeniu umowy przekształconej z mocy ustawy

uchwała o wypowiedzeniu umowy wynikajacej z przeniesienia prawa do działki

wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej

rozwiązanie umowy dzierżawy działkowej za porozumieniem stron

protokół zdawczo-odbiorczy pomiędzy ustępującym a nowo wybranym zarządem ROD

wzór umowy potwierdzającej prawo do działki w ROD

wypis z Ewidencji Działek w ROD

wezwanie do zapłaty

ankieta członka zarządu ROD

Przewodnik po ustawie o ROD

 

 

UCHWAŁA nr 2/III/2022 r. OZ PZD w Poznaniu w sprawie wysokości opłaty ogrodowej wnoszonej w roku nabycia działki