Podstawowe wzory dokumentów

 

Uzyskanie prawa do działki według nowej ustawy o ROD
-
informacja przygotowana przez Krajową Radę PZD

 

Dla działkowców:

umowa przeniesienia praw do działki

wniosek działkowca do zarządu ROD o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

zamiana praw do działek w ROD

deklaracja członkowska

oświadczenie o wstapieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu

wniosek małżonka o ustanowienie prawa do działki

deklaracja członka wspierającego

 

Dla zarządów:

wykaz nowych działkowców

umowa dzierżawy działkowej

aneks do umowy dzierżawy działkowej po zmianie planu zagospodarowania

uchwała Walnego Zebrania ws. zmiany planu zagospodarowania ROD

uchwała zarządu ROD w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki

oświadczenie zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki

oświadczenie zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki

uchwała zarządu ROD w sprawie ustanowienia prawa do działki

uchwała zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD

uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej  z Zarządem ROD

uchwała o wypowiedzeniu umowy przekształconej z mocy ustawy

uchwała o wypowiedzeniu umowy wynikajacej z przeniesienia prawa do działki

wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej

rozwiązanie umowy dzierżawy działkowej za porozumieniem stron

wezwanie do zapłaty

ankieta członka zarządu ROD

Przewodnik po ustawie o ROD

uchwała Zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy ze współmałżonkiem działkowca

 

 Nowe zasady przyznawania odznaczeń Związkowych

Uchwałą nr 1/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Zasłużony Działkowiec”.  Wniosek o nadanie odznaki składa zarząd ROD – srebrne i złote odznaczenie. Wiosek o srebrne odznaczenie składa się do Prezydium OZ PZD w Poznaniu, o złote Prezydium Krajowej Rady za pośrednictwem Prezydium OZ PZD w Poznaniu.

Wzory druków wraz przykładowym wypełnieniem zamieszczamy poniżej.

WNIOSEK

WNIOSEK wypełniony – przykład

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Uchwałą nr 3/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Za zasługi dla PZD”.

Wniosek składa się do Prezydium Krajowej Rady PZD za pośrednictwem Prezydium OZ PZD w Poznaniu.

Wzory druków wraz przykładowym wypełnieniem zamieszczamy poniżej.

WNIOSEK

WNIOSEK wypełniony – przykład

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z nowymi zasadami Zarząd ROD nadaje dwa odznaczenia:

- brązowe odznaczenie „Zasłużony Działkowiec” – uchwała nr 1/XV/2017 KR PZD  z dnia 10.08.2017 r.

- odznaczenie „Za zasługi dla ROD” – uchwała nr 4/XV/2017 KR PZD  z dnia 10.08.2017 r.

Nadanie wyżej odznaczeń następują uchwałą Zarządu ROD.

Po każdorazowym nadaniu odznaczeń Zarząd ROD przekazuje informacje  o jej nadaniu do Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu.

Odznaczenia, które nadaje ROD znajdują się do odbioru w Biurze OZ PZD w Poznaniu. Koszty odznaczeń oraz legitymacji pokrywają organy PZD nadające odznakę.

Nowe zasady przyznawania odznaczeń znajdują się w Biuletynie nr 4/2017.

 

 

 

UCHWAŁA nr 4/V/2015 r. OZ PZD w Poznaniu w sprawie wysokości opłaty ogrodowej wnoszonej w roku nabycia działki