Witamy!

KOMUNIKAT OZ z dnia 2 kwietnia 2020r.

W związku z informacjami, że Policja  będzie egzekwować wynikające z Rozporządzenia Rządu ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli informujemy co następuje:

Przypominamy, że z treści Rozporządzenia Rządu z 30 marca br. nie wynika wyłączenie terenów ROD z użytkowania. Istnieje natomiast na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakaz przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby m.in. w celu: zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Interpretując powyższy zakaz oraz kierowane do zarządów ROD zalecenia Policji apelujemy o powstrzymanie się od przemieszczania się na tereny ROD w ww. okresie i ograniczenie pobytu na działkach do załatwienia niezbędnych życiowo potrzeb. Podczas przejazdu i przebywania na terenie ROD należy zachować wszystkie środki bezpieczeństwa i ograniczenia w kontaktach z innymi osobami, o czym informujemy oddzielnie.

A NAJLEPIEJ   ZOSTAŃ  W  DOMU !!!

więcej w komunikacie KZ PZD obok

Okręgowy Zarząd PZD

 

KOMUNIKAT!!!

Wszystkie wydarzenia odwołane!!!

W związku z prowadzonym stanem epidemii koronawirusa na terenie Polski informujemy, że odwołane zostają terminy:

 1. Walnych zebrań w ROD
 2. Zebrań sektorów w ROD
 3. Posiedzeń Okręgowych Rad PZD
 4. Wszelkich szkoleń, narad i innych imprez organizowanych  w związku z działalnością PZD.

 

Komunikat

Kolejne kroki w walce z koronawirusem - 31.03.2020

 

Komunikat

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu od dnia  25.03.br. wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się: 

 • Przemieszczać się  można jedynie w grupie do dwóch osób zachowując odległośc pomiędzy osobami 2 m. 
 • Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. 
 • Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 60 z 26 marca br.  wprowadził następujące ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r.:

1)    Uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6czerwca 1997r. – Kodeks karny, tj małżonek działkowca, jego wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

2)    Wyłączeniu z bezpośredniego użytkowania przez indywidualnych działkowców lub osoby trzecie, podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD, w szczególności place zabaw, siłownie plenerowe, świetlice itp., za wyjątkiem wykorzystania alei ogrodowych lub innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki przez osoby uprawnione zgodnie z pkt 1) ,

3)    W ROD, w których pozwala na to stan infrastruktury, w szczególności szerokość alejek, zarząd ROD może podjąć decyzję o umożliwieniu działkowcom  docieranie do działki bezpośrednio pojazdem mechanicznym.

Ponadto OZ zaleca zarządom ROD, które na  terenie ROD posiadają sklepiki spożywcze zalecamy opóźnienie ich uruchomienia oraz wprowadzenie zakazu prowadzenia przez nie ogrodowych kawiarenek do odwołania.

 OKRĘGOWY ZARZĄD

 

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością dostosowania funkcjonowania biur jednostek PZD do warunków wywołanych zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzam z dniem 16.03.2020 r. następujące ograniczenia w sposobie załatwiania bieżących spraw ROD polegających na bezpośrednim kontakcie interesantów z pracownikami biura:

 1. Wszelkie sprawy dotyczące ROD należy załatwiać drogą mailową (poznan@pzd.pl) , telefonicznie (61 823-61-71) albo za pośrednictwem poczty.
 2. Bezpośredni kontakt z pracownikiem biura możliwy będzie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z prowadzącym sprawę.
 3. Aktualne informacje o funkcjonowaniu biura będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu www.poznan.pzd.pl .

Prezes Okręgu
dr Zdzisław Śliwa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie sieci wodociągowych
na terenie ROD „Jutrzenka”w Poznaniu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Notatka z konsultacji społecznych z przedstawicielami ROD odnośnie nowych zasad gospodarki odpadami na terenie działania GOAP-u

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Krajowy Konkurs
"Wzorowa Działka Roku 2020" ogłoszony

Krajowy Konkurs
"Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2020" ogłoszony

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wznowienie dzialalności
KLUBU SENIORA DZIAŁKOWCY - czytaj więcej

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Telefoniczne dyżury prawne
dla ROD i działkowców - czytaj więcej


Nowy rodzaj dyżurów telefonicznych
ds. programu DGCS PZD System

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SZKOLENIE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

 Bliższe dane

Jak zostać działkowcem w PZD?

Porady prawne
dotyczące nabywania działki w ROD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Program Klimatyczny
Polskiego Związku Działkowców

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OTWARTY PROGRAM NOWOCZESNEGO ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA DZIAŁEK NA MIARĘ POTRZEB WSPÓŁCZESNYCH RODZIN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 OTWARTY PROGRAM ROZWOJU ROD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD

Realizacja Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Program DGCS PZD SYSTEM


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RODO w wersji elektronicznej

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KLUB SENIORA "Działkowiec"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

PZD także na Facebooku

              OZ PZD na Facebooku

 

 Altana w ROD - duma każdego dzialkowca 

Altana na działce w ROD

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Altany i zamieszkiwanie według prawa działkowego

Jak zmieniały się parametry działek, altan oraz ogrodzeń i jakie ma to znaczenie w kontekście naruszeń przepisów PZD przez działkowca?

Informacje o nas

E P I D E M I A  !!!


Zanim pójdziesz na ogród PRZECZYTAJ:


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 3 kwietnia 2020 r.


Apel do działkowców

Działkowcy pozytywnie o Apelu

Działkowcy na FB

Ważne dla wszystkich struktur Związku !!!

Uchwały, Zarządzenia, Komunikaty Krajowego Zarządu PZD w sprawie koronawirusa


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r.
Ograniczenia w korzystaniu z ROD –woda, prąd, śmieci


Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarzadu Polskiego Zwiazku Dzialkowcow z dnia 27 marca 2020r. w sprawie szczegolnych zasad funkcjonowania struktur PZD w zwiazku z ogloszonym na obszarze RP stanem epidemii 

Zasady korzystania z działek oraz terenów ROD w związku z epidemią koronawirusa
(Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarzadu PZD z dnia 26 marca 2020 r.)

KOMUNIKAT Prezesa PZD w sprawie uprawnień zarządów ROD i prezesów Okregów wobec pracowników w sytuacji ryzyka zarażenia koronawirusem

KORONAWIRUS -co powinniśmy wiedzieć w tej sprawie

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem


Komunikat Prezesa PZD z dnia 16.03.2020 r. w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Uchwała Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla zarządów ROD dotyczących odbywania walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym


Koronawirus. Walne zebrania
i opłaty ogrodowe 2020

--------------------------------------------------------

Prawo budowlane
- działkowcy zadbali o ROD

--------------------------------------------------------

Komunikat Krajowego Zarządu - Parlament wysłuchał działkowców! - Nowelizacja Prawa Budowlanego skorygowana.

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.01.2020 r. w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO - 29.01.2020

W jaki sposób przeciwdziałać pożarom w ROD

Uchwały krajobrazowe w Polsce

Działkowa permakultura

Nowe wytyczne dla walnych zebrań sprawozdawczych ROD

Tezy KKR do badania bilansów
Wytyczne KKR do pracy Komisji Rewizyjnych

Przyszłość ROD w rękach działkowców

 APEL DO DZIAŁKOWCÓW przyjęty przez XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD
Każdy z nas może pomóc chronić Ziemię!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

"Działkowiec"

 

 "Mój Ogródek"


 
 
"Zielona Rzeczpospolita"
 

"Informator
działkowca"

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Aktualności

2.04.2020 - Pomoc w założeniu strony internetowej ROD Pomoc w założeniu strony internetowej ROD
Jednocześnie, będąc solidarni wobec naszych kolegów zachęcamy do założenia strony internetowej oraz serdecznie służymy pomocą w tak trudnej chwili w jakiej się znajdujemy wszyscy.
30.03.2020 - Najważniejsze wiosenne prace ogrodnicze na działce Najważniejsze wiosenne prace ogrodnicze na działce
Kwiecień to ostatni termin na zimowe ciecie drzew i krzewów ziarnkowych oraz winorośli – dalsze opóźnienie w cięciu tego gatunku spowoduje silny wyciek soków z ran po cięciu i osłabi krzewy.
30.03.2020 - Wzór ogłoszenia dla zarządów ROD - KORONAWIRUS Wzór ogłoszenia dla zarządów ROD - KORONAWIRUS
Wzór ogłoszenia zarządu ROD w sprawie zaliczek na opłaty ogrodowe zgodnie z uchwałą KZ PZD nr 44/2020.
30.03.2020 - Stanowiska GUS w sprawie problemów z otrzymywaniem faktur VAT przez Rodzinne Ogrody Działkowe Stanowiska GUS w sprawie problemów z otrzymywaniem faktur VAT przez Rodzinne Ogrody Działkowe
Od pewnego czasu do jednostki krajowej PZD napływają sygnały od zarządów ROD o braku uwidaczniania w rejestrze REGON numerów NIP poszczególnych ogrodów. W praktyce powstaje problem, gdy podmioty zewnętrzne...
19.03.2020 - Spór o wysokość opłat za wodę Spór o wysokość opłat za wodę
Od prawie roku toczy się spór o wysokość opłaty zmiennej naliczanej przez Wody Polskie za pobór wód podziemnych.  Zapadło w Okręgu Poznańskim już kilka wyroków i z satysfakcją możemy poinformować, że...
18.03.2020 - Wnioski o dotacje Wnioski o dotacje
W związku z ograniczeniami w zakresie bezpośrednich kontaktów z urzędami podajemy aktualne informacje o sposobie składania wniosków o dotacje na inwestycje do Urzędu Miasta Poznania. 
16.03.2020 - Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w sprawie opłat ponoszonych przez działkowców za gospodarowanie odpadami w ROD Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w sprawie opłat ponoszonych przez działkowców za gospodarowanie odpadami w ROD
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jaka weszła w życie 6 września 2019 r. zniosła opłatę ryczałtową ponoszoną przez działkowców za gospodarowanie odpadami w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
16.03.2020 - Stanowisko Kolegium Prezesów ROD Poznań Jeżyce w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami w ROD Stanowisko Kolegium Prezesów ROD Poznań Jeżyce w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami w ROD
Kolegium Prezesów ROD Poznań - Jeżyce wyraża sprzeciw interpretacjom przepisów ustawy, które są krzywdzące dla działkowców.
11.03.2020 - Pokaz cięcia w ROD Polania w Gnieźnie Pokaz cięcia w ROD Polania w Gnieźnie
29.02.2020 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Polania" w Gnieźnie odbył się pokaz cięcia drzew i krzewów przeprowadzony przez instruktorów okręgowych p Elżbietę Dobrzycką i p. Henryka Bujanowskiego. W pokazie uczestniczyło...
10.03.2020 - Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych w ROD im M. Konopnickiej w Wolsztynie Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych w ROD im M. Konopnickiej w Wolsztynie
W  naszym  ogrodzie jest dużo działek  obsadzonych drzewami i krzewami owocowymi. Aby  zapewnić zdrowy wzrost  nasadzeń owocowych, a co za tym idzie, aby corocznie  otrzymywać obfite plony, koniecznym jest...
« pierwsza«1234567ostatnia »