Przetargi zakończone

                                                                                                          SIEROSŁAW 15.07.2018

                                                    OGŁOSZENIE PRZETARGU

ZARZĄD DOD SIEROSŁAW IV ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYMIANĘ SKRZYNEK LICZNIKÓW ENERGII NA TERENIE OGRODÓW.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA PREZES ROD SIEROSŁAW IV P. ROMUALD KUBIAK TEL. 692 612 387, LUB W BIURZE ZARZĄDU W GODZINACH URZĘDOWANIA – KAŻDA NIEDZIELA OD GODZ. 11.00 – 13.00

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                  Polski Związek Działkowców                                                       

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

„ SIEROSŁAW III ” w Pokrzywnicy

  62 – 080 Sierosław

ul. Pokrzywnicka

Dane kontaktowe:

tel. 512-511-961

e –mail: stanislawdzialki@wp.pl

tel. 693-846-631

e –mail:mietek1946@op.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

Modernizację sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na  terenie sektorów I, II i  III

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Sierosław III ” w Pokrzywnicy.

 Etap IV i V – zamiana linii napowietrznej na kablową.

 

 

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

a)     Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

             

b)    Uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

 

 

1. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci  elektroenergetycznej  oraz  oświetleniowej na terenie sektorów I, II i III w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  „ Sierosław III ”  w Pokrzywnicy,   zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji.

Na dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 2  do specyfikacji, opisującą zakres wykonywanych robót składają się:

- projekt budowlano – wykonawczy;

- kosztorys ofertowy .                                                                    

 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych

warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej OZ PZD w Poznaniu www.poznan.pzd.pl i www.aleo.pl

 

ogłoszenie o przetargu

wzór umowy - załącznik nr 3

formularz ofertowy - załącznik nr 1

wykaz robót - załacznik nr 5

wykaz osób - załącznik nr 6

SIWZ

projekt

 

 

 
 OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
BIELNIKI
w Poznaniu ul. Droga Dębińska 25

Dane kontaktowe:

Tel. 516 070 073
       500 058 430
 e-mail  rodos.bielniki@gmail.com

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
Budowę budynku administracyjno-socjalnego  świetlicy działkowej
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Bielniki w Poznaniu


Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:
a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
zwanej dalej ustawą.
b) Uchwały Nr 6/XXIV/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie
inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

dokumentacja przetargowa

ogłoszenie o przetargu - aktualizacja

kosztorys ślepy

projekt

 

...................................................................................................................................................

Informacja o wynikach przetargu.

                              Zarząd ROD „ Sierosław III ” w Pokrzywnicy informuje,

że do siedziby Organizatora w dniu 03 marca 2018 r. wpłynęły dwie oferty

na  ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na „ Modernizację sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na terenie sektorów I, II i III

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Sierosław III w Pokrzywnicy.

Etap IV i V – zamiana linii powietrznej na kablową ( podziemną ) ”.

Komisja w dniu 5.03.2018 r. dokonała wyboru wykonawcy wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybrano Wykonawcę:

Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych

inż. Jerzy Mingałło , 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Lipowa 9. 

Za Komisję ds. przetargów i nadzoru inwestycji energetycznych

Przewodniczący  Mieczysław Dubisz

Zarząd ROD „Sierosław III ”

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek Działkowców 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

„ SIEROSŁAW III ” w Pokrzywnicy

  62 – 080 Sierosław

ul. Pokrzywnicka

Dane kontaktowe:

tel. 512-511-961

e –mail: stanislawdzialki@wp.pl

tel. 693-846-631

e –mail:mietek1946@op.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

Modernizację sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na  terenie sektorów I, II i  III

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Sierosław III ” w Pokrzywnicy.

 Etap IV i V – zamiana linii napowietrznej na kablową.

 więcej

.....................................................................................................................................................

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy im. Józefa Chociszewskiego

60-277 Poznań ul. Grochowska 1

 

ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na modernizację sieci elektrycznej oraz oświetlenia terenu w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Józefa Chociszewskiego w Poznaniu.

 SIWZ

Formularz ofertowy

Projekt

Kosztorys ofertowy

Wzór umowy

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

......................................................................................................................................................

 OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek DziałkowcówRODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWYSIEROSŁAW III w Pokrzywnicy, 62 – 070 ul. PokrzywnickaDane kontaktowe:tel. 512-511-931e –mail: stanislawdzialki@wp.pltel. 505-023-656e –mail:mietek1946@op.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczonynaModernizację sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na terenach sektorów I i IIIw Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Sierosław III w Pokrzywnicy.Etap II – zamiana linii napowietrznej na kablową.

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy Sierosław III w Pokrzywnicy
62 – 070 Pokrzywnica ul. Pokrzywnicka
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie
„ Modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na terenie
sektora III w ROD Sierosław III ”.
Etap III

- ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym do Etapu III

- SIWZ do III Etalu przetargu

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

- Wykaz robót - załącznik nr 5

- Wykaz osób - załącznik nr 6

- Przedmiar robót do III Etapu

...................................................................................................................................................

PROTOKÓŁ

 KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1.      Tryb zamówienia:

- przetarg nieograniczony.

 2.      Nazwa przedmiotu zamówienia:

- ,, Budowa budynku administracyjno-socjalnego świetlicy działkowej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Bielniki w Poznaniu’’. 

  1. 3.      Data i godzina otwarcia ofert:

- 30 czerwca  2017 roku godz.13.30.

  1. 4.      Komisja przetargowa:

1. Przewodniczący – Przemysław Rybarczyk.

2. Członek- Henryka Rożnowska

      4. Członek-  Lidia Gucka

      5. Członek- Anna Kuluszczyńska

      6. Członek- Leszek Tomaszczyk

5.  Przebieg otwarcia ofert.

   1.   Przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:

     - publikacji przetargu,

     - składzie komisji przetargowej,

     - kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania , która wynosi:

                                                             450 000,00 zł.

     - ilości złożonych ofert.

  2. Otwarcia dokonano w siedzibie ROD Bielniki w Poznaniu , Droga Dębinska 25

  3. Po upływie wymaganego terminy innych ofert nie złożono.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 30 czerwca 2017 roku do  godz.13:00 złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena

/brutto/

 

Okres gwarancji

w miesiącach

Uwagi

 

1

 

UB Szałata sp. z o.o. i Usługi Budowlane Wiesław Szałata

493867,20

36

-

2

 

OPTADOM Maciej Sierzchuła – Projekty i Obsługa Inwestycji

448866,27

36

-

3

AN – BUD Budownictwo Ogólne

449936,46

36

 

 6. Komisja przetargowa powołana przez Zarząd ROD „Bielniki” działając zgodnie z wytycznymi  Uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku      Działkowców z dnia 1 października 2015 r na swoim posiedzeniu stwierdza:

  1. Firma UB Szałata sp. z o.o. i Usługi Budowlane Wiesław Szałata złożył ofertę na kwotę wyższą niż deklarowana kwota przez zamawiającego co dyskwalifikuje do udziału w przetargu.
  1. Firma OPTADOM Maciej Sierzchuła – Projekty i Obsługa Inwestycji oraz AN – BUD Budownictwo Ogólne spełnia wszelkie warunki do udziału w przetargu.
  1. Według kryteriów i sposobu oceny ofert zawartych w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetarg wygrała Firma OPTADOM Maciej Sierzchuła – Projekty i Obsługa Inwestycji z punktacją ogólną 99,60 pkt.
  1. Firma AN – BUD Budownictwo Ogólne otrzymała 92,59 pkt

Podpis przewodniczącego Komisji

............................................................................................................................................      


OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
BIELNIKI
w Poznaniu ul. Droga Dębińska 25

Dane kontaktowe:

Tel. 516 070 073
       500 058 430
 e-mail  rodos.bielniki@gmail.com

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
Budowę budynku administracyjno-socjalnego  świetlicy działkowej
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Bielniki w Poznaniu

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:
a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
zwanej dalej ustawą.
b) Uchwały Nr 6/XXIV/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie
inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

  .................................................................................................................................................

Pobierz dokumenty:

1. Ogłoszenie
2. Formularz ofertowy
3. Wykaz robót
4. Wykaz osób
5. Pismo prowadzące do II etapu przetargu
6. Kosztorys ofertowy
7. Przedmiar robót
8. Schemat 21
9. Schemat 31
10. Opis II etap
11. SIWZ
12. Wzór umowy

Pobierz komplet